Procedūra
Publiskā apspriešana
Statuss
Noslēdzies

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka ar Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 29.jūlija lēmumu Nr.326 „Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Bolderājas ielā 18, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nolemts detālplānojuma grozījumu projektu nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskā apspriešana notiks no 2021.gada 16.augusta līdz 2021.gada 13.septembrim.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma grozījumu materiāliem varēs iepazīties:

  • elektroniskā formā - valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.
  • klātienē  - apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās no plkst.14.00 līdz 18.00, Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, pie detālplānojuma projekta vadītājas, iepriekš piesakoties pa tālruni 29426622 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi rita.ansule@jurmala.lv. Apmeklējot pašvaldības telpas, obligāti jāievēro visi epidemioloģiskās drošības pasākumi.

Informācija par publisko apspriešanu un detālplānojuma grozījumu risinājumiem būs apskatāma pie detālplānojuma teritorijas Bolderājas ielā 18, Jūrmalā, un Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, 1.stāva vestibilā.

Atbilstoši Covid-19 infekcijas pārvaldības likuma 21.panta trešās daļas 4.punkta prasībām, tiks organizēta publiskās apspriešanas tiešsaistes sanāksme, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku.

Publiskās apspriešanas tiešsaistes sanāksme notiks 2021.gada 2.septembrī plkst.17.00. Dalību lūdzam pieteikt iepriekš, zvanot uz tālruņa numuriem 29425622, 67754071 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresēm rita.ansule@jurmala.lv vai ilze.karjuse@jurmala.lv līdz 2021.gada 2.septembrim plkst.13.00.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par detālplānojuma grozījumiem lūdzam iesniegt:

  • Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, ievietojot pastkastītē pie ēkas galvenās ieejas;
  • nosūtīt ar pasta starpniecību Jūrmalas pilsētas domei, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015 vai Pilsētplānošanas nodaļai Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, LV-2010;
  • elektroniski parakstītus iesniegumus - nosūtīt uz Jūrmalas pilsētas domes elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv .

Iesniegt atsauksmes un priekšlikumus var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai par detālplānojuma grozījumu turpmāko izstrādes procesu un publisko apspriešanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.