Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sniedz finansiālu palīdzību dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, piemēram, ēkas siltināšanai, piešķirot pašvaldības līdzfinansējumu dzīvokļu īpašnieku aktivitātēm ar mērķi samazināt energoresursu patēriņu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Līdzfinansējumam var pieteikties Jūrmalas daudzdzīvokļu ēkas, kuras:
  1. Daudzdzīvokļu ēkas ir nodotas ekspluatācijā līdz 1993. gadam un sastāv no vismaz 3 dzīvokļiem;
  2. Mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidota dzīvokļu īpašnieku izveidota sabiedrība vai arī par to ir noslēgts savstarpējs līgums Civillikumā noteiktā kārtībā;
  4. Dzīvokļu īpašnieki vienā vai vairākos lēmumos, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā balsojuši „par” augstāk minētās dokumentācijas izstrādes uzsākšanu, nodrošinot dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku līdzfinansējumu;
  5. Energoefektivitātes (siltināšanas) projekts tiek izstrādāts ar mērķi sasniegt vismaz 30 % primārās enerģijas ietaupījumu no patēriņa pirms projekta uzsākšanas.

  Līdzfinansējumu iespējams saņemt arī tādiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri īpašumā veic saimniecisko darbību (īpašumu izīrē u.tml.). Tādā gadījumā tas tiek piešķirts atbilstoši ES un Latvijas normatīvajiem aktiem kā De minimis atbalsts.
  Līdzfinansējuma saņemšanai pilnvarotā persona iesniedz Jūrmalas valstspilsētas administrācijai adresētu iesniegumu atbilstoši noteikumiem pievienotajām iesniegumu paraugformām, aizpildot visus pieprasītās informācijas laukus un pievienojot pieprasītos pielikumus. Iesniegumu noformē datorrakstā latviešu valodā uz A4 lapām. Visus iesniegumā iekļaujamos dokumentus paraksta pretendenta pilnvarotā persona. Atbilstoši noteikumiem sagatavoto iesniegumu Administrācijai ar norādi „Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumiem” var iesniegt nosūtot pa pastu, adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV – 2015, personīgi Administrācijas Apmeklētāju apkalpošanas centrā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, vai nosūtot uz elektronisko pasta adresi pasts@jurmala.lv normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc iesnieguma saņemšanas notiek tā izvērtēšana atbilstoši noteikumu prasībām. Ja iesniegums un pievienotie dokumenti atbilst prasībām, iesniegumu virza izskatīšanai Jūrmalas domes izveidotā komisijā. Ja izvērtēšanas vai izskatīšanas laikā tiek konstatēts, ka nepieciešama papildu informācija, iesniedzējam tiek nosūtīts paziņojums par to.
  Komisija pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.
  Pozitīva lēmuma gadījumā tiek parakstīts līgums par līdzfinansējuma piešķiršanas un izlietošanas kārtību. Pēc tam līdzfinansējums tiek pārskaitīts uz kontu kredītiestādē.
  Nolikumā noteiktajā kārtībā notiek uzraudzības pasākumi par līdzfinansējuma izlietošanu.

Uzziņas par pakalpojumu

Uģis Liepa

vecākais projektu vadītājs
-
ugis.liepa [at] jurmala.lv