Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Iespēja vecākiem reģistrēt savus pirmsskolas vecuma bērnus pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rindās. Iespēja iegūt vispārpieejamu informāciju par situāciju rindā uz pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, kā arī informāciju par saviem personas datiem pirmsskolas rindu administrēšanas modulī.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai pieteiktu bērnu pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai, vienam no vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim jāiesniedz pieteikums Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldē klātienē vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi infoizglitiba@jurmala.lv ( parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu), bērna reģistrēšanai Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē, norādot izglītības iestādi, kurā vēlams nodrošināt bērnam pirmsskolas izglītības ieguvi. Atļauts norādīt ne vairāk kā divas izglītības iestādes.

 2. Pieteikumu reģistrācija notiek visu kalendāro gadu Jūrmalas Izglītības pārvaldē no brīža, kad bērnam izsniegta dzimšanas apliecība līdz četru gadu vecumam.
  Iesniedzot pieteikumu reģistrācijai, vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis Izglītības pārvaldē uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet bērna likumiskais pārstāvis papildus uzrāda bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu un bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpus ģimenes aprūpi vai pilnvaru.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Izglītības iestādes vadītājs rakstiski informē bērna vecāku par uzņemšanu vai atteikumu uzņemt bērnu izglītības iestādē.
  Lai bērnu uzņemtu izglītības iestādē, vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis 15 (piecpadsmit) dienu laikā no brīža, kad saņemta rakstiska informācija no izglītības iestādes vadītāja, iesniedz izglītības iestādē šādus dokumentus:
  iesniegumu par bērna uzņemšanu izglītības iestādē;
  bērna medicīnisko karti ( veidlapa 026/u).

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena: 15.00-17.30

Ceturtdiena: 9.00-12.20

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu