Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Apraksts

 • Konkurss
  • Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas valstspilsētā
 • Pretendents
  • Komersants vai komersantu apvienība:
   • ir reģistrēts/-a Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;
   • projektu īstenos Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.
 • Uzsaukums
  • Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība izsludina konkursu uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Jūrmalā, piešķirot līdzfinansējumu uzņēmējiem inovatīvu un radošu tūrisma aktivitāšu īstenošanai atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas tūrisma attīstības rīcības plānā 2018.–2022.gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības stratēģijā 2010.-–2030. gadam noteiktajiem mērķiem.
 • Prioritātes
  • Jaunu digitālo rīku izveide (piemēram, rezervācijas sistēmas, mājaslapas, ēdienu līdzņemšanas sistēmu izveide, interneta veikali/tirdziņi u.c.);
  • Jaunu, izklaidējošu ārtelpu aktivitāšu izveide Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem.
 • Pieteikumu iesniegšanas termiņš
  • 01.02.2021.–01.03.2021.
 • Atbalsta intensitāte
  • 50% no kopējām projekta budžeta attiecināmajām izmaksām
 • Vērtēšana
  • I kārta – saskaņā ar administratīvajiem kritērijiem atbilstoši nolikuma 39.punktam;
  • II kārta – saskaņā ar kvalitatīvajiem kritērijiem atbilstoši konkursa prioritāšu uzsaukumam.

Informējam, ka personas dati tiks apstrādāti Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības noteiktā mērķa īstenošanai: Pašvaldības līdzfinansēto projektu administrēšana.
Datu apstrādes pārzinis: Jūrmalas valstspilsētas administrācija, reģistrācijas Nr. 90000056357, Jūrmala, Jomas iela 1/5,  
pasts@jurmala.lv ,  67093816, 67093843.
Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: 
personasdati@jurmala.lv, 67093849;
Detalizētāka informācija par personas datu apstrādēm ir atrodama www.jurmala.lv.

 • Iepazīsties ar:
  • Konkursa “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas valstspilsētā” nolikumu un ar to saistītajiem dokumentiem;
  • Konkursa uzsaukumā noteiktajām prioritātēm, kvalitatīvajiem kritērijiem un konkursa nosacījumiem.
 • Sagatavo un iesniedz:

  • Projekta pieteikuma veidlapu;
  • Projekta izdevumu tāmes veidlapu;
  • De minimis elektroniskās veidlapas izdruku atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumu Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem”.
 • Citus dokumentus, piemēram:

  • Cenu aptaujas un/vai piedāvājumus;
  • Fotogrāfijas, shēmas, vizualizācijas, rasējumus u.c. informāciju, kas raksturo projektu;
  • Ja pretendents projektu īsteno partnerībā ar citiem komersantiem, visu partneru parakstīta vienošanās, kurā norādīts partneru tiesību un atbildības apjoms, un viens pilnvarotais pārstāvis, kurš paraksta visus ar projektu saistītos dokumentus, tajā skaitā līgumu, un atbild par projekta īstenošanu;
  • Ja pretendents projekta aktivitātes veic citai personai piederošā nekustamā īpašumā, nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apliecinošs dokuments atbilstoši nolikuma 32.punktam;
  • Ja projektā paredzēts veikt būvdarbus, tai skaitā atjaunošanu un pārbūvi, pretendents pievieno, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, saskaņotu būvniecības dokumentu vai apliecinājumu, ka nepieciešamā dokumentācija tiks izstrādāta, saskaņota un iesniegta, ja tiks apstiprināts domes līdzfinansējums.
 • Pēc projekta apstiprināšanas
  • noslēdz līgumu ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību par līdzfinansējuma piešķiršanu.
 • Projekta īstenošanas laikā:
  • Projekta īstenošanās vietās nodrošināt vizuālo informāciju par pašvaldības atbalstu atbilstoši 4.pielikumam;
  • Vismaz reizi ceturksnī publicē informāciju par projektu savos klientu informēšanas kanālos un materiālos, norādot atsauci uz projektu un norādi uz pašvaldības līdzfinansējumu.
 • Pēc projekta īstenošanas iesniedz:

  • Projekta īstenošanas gala atskaiti par projekta aktivitātēm 20 (divdesmit) dienu laikā pēc projekta aktivitāšu īstenošanas;
  • Izdevumus pamatojošo dokumentu apstiprinātas kopijas (līgumi, rēķini, saņemto pakalpojumu attaisnojuma dokumenti, čeki, pavadzīmes u.tml.) atbilstoši likuma “Par grāmatvedību” 7.panta nosacījumiem,
  • Projekta īstenošanas norēķinu konta izdruku par visiem projekta laikā veiktajiem darījumiem;
  • Fotoattēlus no projekta īstenošanas vietas.

Pieteikumu iesniegšana

 • personīgi vai ievietojot pasta kastītē Apmeklētāju apkalpošanas centros ar norādi “Pieteikums uzsaukumam “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas valstspilsētā””;
 • nosūtot pa pastu adresētu pašvaldībai, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV– 2015 ar norādi “Pieteikums uzsaukumam “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas valstspilsētā””;
 • elektroniskā formā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv ar norādi “Pieteikums uzsaukumam “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas valstspilsētā””. Ja pieteikumu iesniedz elektroniskā dokumenta formā, to noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, paraksta ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.

Uzziņas par pakalpojumu