Naudas balvas tiek piešķirtas, lai publiski pateiktos to ieguvējiem par izcilajiem panākumiem sporta jomā un sekmētu dalību sporta aktivitātēs Latvijā un ārvalstīs, izvērtējot pasākuma nozīmi, lietderību un konkrētās personas vai kolektīva ieguldījumu sporta popularizēšanā Jūrmalā, un par sasniegumiem, kas uzrādīts oficiālās starptautiskās klātienes sacensībās, kuras ir iekļautas attiecīgās starptautiskās sporta federācijas sacensību kalendārā.