Darbība

 • komisija izskata koku ciršanas iesniegumus un izvērtē koku atbilstību pilsētvides ainavas, ekoloģijas, ēku ekspluatācijas, būvniecības, kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības prasībām, cilvēku drošības apstākļiem, kā arī koku atbilstību normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un lemj par koku nociršanu vai saglabāšanu;
 • sagatavo koku ciršanas atļaujas;
 • izvērtē un skaņo iesniegtos jaunbūvju skiču projektus;
 • izvērtē koku vainagu veidošanas iesniegumus un sagatavo koku vainagošanas atļaujas;
 • apzina valsts nozīmes un vietējās nozīmes aizsargājamos kokus;
 • izvērtē nepieciešamību rīkot publisko apspriešanu par koku ciršanu sabiedriski nozīmīgos publiskajos apstādījumos.

Koku vērtēšanas komisijas sastāvs

 • Komisijas priekšsēdētājs - Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļas vadītājs;
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļas vecākais eksperts mežsaimniecības jautājumos;
 • Komisijas locekļi:
  • Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vides aizsardzības vecākais speciālists (atbilstoši minētās nodaļas vadītāja uzdevumam);
  • Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vecākais plānošanas inženieris (atbilstoši minētās nodaļas vadītāja uzdevumam);
  • Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas kultūrvēsturiskā mantojuma speciālists,
  • Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas pilsētas galvenais dārznieks.

Dokumenti