Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Izsludināta
Pieteikumu iesniegšana
17.08.2022.plkst.23:59
Procedūras veids
Elektroniskā izsole
Norises datums
28.07.2022.plkst.13.00 līdz 29.08.2022.plkst.13.00
Norises vieta
elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Kontaktpersona
Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasts
eva.sipola@jurmala.lv

Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot trešā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošs zemesgabals Sūnu ielā 29, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 0336, kura kopējā platība ir 3600 m2.

Trešās izsoles sākumcena – 51 832 euro (piecdesmit viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit divi euro).

Izsoles solis – 3 629 euro (trīs tūkstoši seši simti divdesmit deviņi euro).

Izsoles dalības maksa - 20 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 5 183,20 euro (pieci tūkstoši viens simts astoņdesmit trīs euro un 20 centi) jāiemaksā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc pirkuma summas paziņojuma saņemšanas.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Pretendentu reģistrācija notiek no 2022.gada 28.jūlija plkst.13:00 līdz 2022.gada 17.augustam plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022.gada 28.jūlijā plkst.13:00 un noslēdzas 2022.gada 29.augustā plkst. 13:00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit