Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Izsludināta
Pieteikumu iesniegšana
31.01.2023.plkst.13.00 līdz 20.02.2023.plkst.23.59
Procedūras veids
Elektroniskā izsole
Norises datums
31.01.2023.plkst.13.00 līdz 02.03.2023.plkst.13.00
Norises vieta
elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Kontaktpersona
Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasts
eva.sipola@jurmala.lv

Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot trešā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošs zemesgabals Slimnīcas ielā 4, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 8803, kura kopējā platība ir 914 m2. 
Trešās izsoles sākumcena – 9 660 euro (deviņi tūkstoši seši simti sešdesmit euro). 
Izsoles solis – 677 euro (seši simti septiņdesmit septiņi euro). 
Izsoles dalības maksa - 20 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.
Nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 966 euro (deviņi simti sešdesmit seši euro) jāiemaksā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc pirkuma summas paziņojuma saņemšanas. 
Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Pretendentu reģistrācija notiek no 2023.gada 31.janvāra plkst.13:00 līdz 2023.gada 20.februārim plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2023.gada 31.janvārī plkst.13:00 un noslēdzas 2023.gada 2.martā plkst. 13:00. 
Izsoles noteikumi pieejami šeit