Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Izsludināta
Pieteikumu iesniegšana
25.10.2022.plkst.13.00 līdz 14.11.2022.plkst.23.59
Procedūras veids
Elektroniskā izsole
Norises datums
25.10.2022.plkst.13.00 līdz 24.11.2022.plkst.13.00
Norises vieta
elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Kontaktpersona
Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasts
eva.sipola@jurmala.lv

Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot otrā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošs zemesgabals Slimnīcas ielā 4, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 8803, kura kopējā platība ir 914 m2.

Otrās izsoles sākumcena – 12 880 euro (divpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit euro).

Izsoles solis – 902 euro (deviņi simti divi euro).

Izsoles dalības maksa - 20 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 1 288 euro (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit astoņi euro) jāiemaksā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc pirkuma summas paziņojuma saņemšanas.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Pretendentu reģistrācija notiek no 2022.gada 25.oktobra plkst.13:00 līdz 2022.gada 14.novembrim plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022.gada 25.oktobrī plkst.13:00 un noslēdzas 2022.gada 24.novembrī plkst. 13:00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit