Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Bez rezultāta
Pieteikumu iesniegšana
13.01.2023.plkst.15.00
Procedūras veids
Rakstiska izsole
Norises datums
18.01.2023.plkst.11.15
Norises vieta
Jūrmalas valstspilsētas administrācijas zālē Jomas ielā 1/5
Kontaktpersona
Ilze Demme
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67093915; 20282909

Jūrmalas valstspilsētas administrācija aicina pieteikties zemesgabala Majori 1407, Jūrmalā kadastra apzīmējums 1300 009 1407 919 m2 platībā nomas tiesību izsolei ar mērķi – autostāvvietas izveidošanai.

Iznomājamā objekta tiesību izsoles veids:

Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli.

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksa - izsoles sākumcena ir 2900,00 euro gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 290,00 euro.

Iznomājamā objekta nomas tiesību izsoles pretendentu pieteikšanās:

Pretendents, kurš vēlas nomāt Iznomājamo objektu, iesniedz Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, slēgtā aploksnē pieteikumu dalībai rakstiskā izsolē līdz 2023.gada 13.janvāra plkst.15.00

Iznomājamā objekta nomas tiesību rakstiskās izsoles laiks un vieta:

Zemesgabala Majori 1407, Jūrmalā kadastra apzīmējums 1300 009 1407 919 m2 platībā nomas tiesību rakstiskā izsole notiks 2023.gada 18.janvārī, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, sēžu zālē, plkst.11.15.

Ar rakstiskās izsoles noteikumiem nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā un šeit