Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Pabeigta
Pieteikumu iesniegšana
04.01.2023.plkst.13.00 līdz 24.01.2023.plkst.23.59
Procedūras veids
Elektroniskā izsole
Norises datums
04.01.2023.plkst.13.00 līdz 03.02.2023.plkst.13.00
Norises vieta
elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Kontaktpersona
Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasts
eva.sipola@jurmala.lv

Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošs zemesgabals Gulbju ielā 73A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 017 4205, kura kopējā platība ir 3711 m2. Uz zemesgabala atrodas līdz galam nenojauktas būves drupas (grausts), kas nav reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatā.

Pirmās izsoles sākumcena – 57 900 euro (piecdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti euro).

Izsoles solis – 4 053 euro (četri tūkstoši piecdesmit trīs euro).

Izsoles dalības maksa - 20 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 5 790 euro (pieci tūkstoši septiņi simti deviņdesmit euro) jāiemaksā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par zemesgabala pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc pirkuma summas paziņojuma saņemšanas.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Pretendentu reģistrācija notiek no 2023.gada 4.janvāra plkst.13:00 līdz 2023.gada 24.janvārim plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2023.gada 4.janvārī plkst.13:00 un noslēdzas 2023.gada 3.februārī plkst. 13:00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit