Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Izsludināta
Pieteikumu iesniegšana
viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”
Procedūras veids
Mutiskā izsole
Norises datums
08.02.2023.plkst.15.00
Norises vieta
Jūrmalas valstspilsētas administrācijas zālē Jomas ielā 1/5
Kontaktpersona
Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasts
eva.sipola@jurmala.lv

Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka tiek atsavinātas, pārdodot mutiskā izsolē, starp pirmpirkuma tiesīgajām personām, ar augšupejošu soli Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošas zemesgabala 25563/100000 domājamās daļas Kolkas ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 025 1108, no zemesgabala kopējās platības 103627 m2.
Nosacītā cena (izsoles sākumcena – 535 119,00 euro (pieci simti trīsdesmit pieci tūkstoši viens simts deviņpadsmit euro un 00 centi), pircējam papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 26 756,00 euro (divdesmit seši tūkstoši septiņi simti piecdesmit seši euro un 00 centi). Izsoles reģistrācijas maksa – 210,00 euro (divi simti desmit euro un 00 centi) un izsoles nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 53 511,90 euro (piecdesmit trīs tūkstoši pieci simti vienpadsmit euro un 90 centi), jāiemaksā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. 
Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas, vai ar atlikto maksājumu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem, par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem pircējs maksā nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.  
Pirmpirkuma tiesības ir zemesgabala īpašuma Kolkas ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 025 1108, kopīpašniekiem un ēku (būvju) īpašniekam Kolkas ielā 2, Jūrmalā,  kadastra Nr.1300 525 1102, kuru īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā.
Izsole notiks 2023.gada 8.februārī plkst.15.00 Jūrmalas valstspilsētas administrācijas sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.
Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, reģistrējot Jūrmalas valstspilsētas administrācijā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, (vai ievietojot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas pastkastītē, pirms tam informējot pa tālruni 67093971 vai 67093816), darba laikā.  
Izsoles noteikumi pieejami šeit