Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Pabeigta
Pieteikumu iesniegšana
07.12.2022.plkst.13.00 līdz 27.12.2022.plkst.23.59
Procedūras veids
Elektroniskā izsole
Norises datums
07.12.2022.plkst.13.00 līdz 06.01.2023.plkst.13.00
Norises vieta
elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Kontaktpersona
Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasts
eva.sipola@jurmala.lv

Izsoles rezultāts: Bez rezultāta


Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot trešā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Valkas ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 7909, kas sastāv no sociālās dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 1300 021 7909 001, ar kopējo platību 384 m2, šķūņa, kadastra apzīmējums 1300 021 7909 002, ar kopējo platību 106,9 m2, un zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 021 7909, ar kopējo platību 1231 m2.

Trešās izsoles sākumcena – 76 753 euro (septiņdesmit seši tūkstoši septiņi simti piecdesmit trīs euro).

Izsoles solis – 5 373 euro (pieci tūkstoši trīs simti septiņdesmit trīs euro).

Izsoles dalības maksa - 20 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 7 675,30 euro (septiņi tūkstoši seši simti septiņdesmit pieci euro un 30 centi) jāiemaksā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc pirkuma summas paziņojuma saņemšanas.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Pretendentu reģistrācija notiek no 2022.gada 7.decembra plkst.13:00 līdz 2022.gada 27.decembrim plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022.gada 7.decembrī plkst.13:00 un noslēdzas 2023.gada 6.janvārī plkst. 13:00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit