Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Izsludināta
Pieteikumu iesniegšana
25.10.2022.plkst.13.00 līdz 14.11.2022.plkst.23.59
Procedūras veids
Elektroniskā izsole
Norises datums
25.10.2022.plkst.13.00 līdz 24.11.2022.plkst.13.00
Norises vieta
elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Kontaktpersona
Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasts
eva.sipola@jurmala.lv

Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka tiek atsavināta, pārdodot otrā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederoša neapdzīvojamā telpa Nr.704 Dubultu prospektā 11, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 1912, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.704, ar kopējo platību 83,3 m2, kopīpašuma 8410/86290 domājamās daļas no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 010 2025 001, 1300 010 2025 002, 1300 010 2025 003 un kopīpašuma 3410/86290 domājamās daļas no zemesgabala ar kopējo platību 796 m2.

Otrās izsoles sākumcena – 52 400 euro (piecdesmit divi tūkstoši četri simti euro).

Izsoles solis – 3 668 euro (trīs tūkstoši seši simti sešdesmit astoņi euro).

Izsoles dalības maksa - 20 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 5 240 euro (pieci tūkstoši divi simti četrdesmit euro) jāiemaksā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc pirkuma summas paziņojuma saņemšanas.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Pretendentu reģistrācija notiek no 2022.gada 25.oktobra plkst.13:00 līdz 2022.gada 14.novembrim plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022.gada 25.oktobrī plkst.13:00 un noslēdzas 2022.gada 24.novembrī plkst. 13:00.

Izsoles noteikumi pieejami