Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Bez rezultāta
Pieteikumu iesniegšana
09.08.2022.plkst.13.00 līdz 29.08.2022.plkst.23.59
Procedūras veids
Elektroniskā izsole
Norises datums
09.08.2022.plkst.13.00 līdz 08.09.2022.plkst.13.00
Norises vieta
elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Kontaktpersona
Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasts
eva.sipola@jurmala.lv

Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederoša neapdzīvojamā telpa Nr.704 Dubultu prospektā 11, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 1912, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.704 ar kopējo platību 83,3 m2, kopīpašuma 8410/86290 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2025 001, kopīpašuma 8410/86290 domājamās daļas no ar dzīvojamo māju funkcionāli saistītām būvēm kadastra apzīmējumiem 1300 010 2025 002, 1300 010 2025 003, kā arī kopīpašuma 3410/86290 domājamās daļas no zemes kadastra apzīmējumu 1300 010 2025, kura kopējā platība ir 796 m2
Pirmās izsoles sākumcena – 65 500 euro (sešdesmit pieci tūkstoši pieci simti euro). 
Izsoles solis – 4 585 euro (četri tūkstoši pieci simti astoņdesmit pieci euro). 
Izsoles dalības maksa - 20 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.
Nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 6 550 euro (seši tūkstoši pieci simti piecdesmit euro) jāiemaksā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par neapdzīvojamās telpas pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc pirkuma summas paziņojuma saņemšanas. 
Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Pretendentu reģistrācija notiek no 2022.gada 9.augusta plkst.13:00 līdz 2022.gada 29.augustam plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022.gada 9.augustā plkst.13:00 un noslēdzas 2022.gada 8.septembrī plkst. 13:00. 
Izsoles noteikumi pieejami šeit