Pasūtītājs
SIA "Jūrmalas gaisma"
Statuss
Pabeigta
Pieteikumu iesniegšana
27.12.2022. plkst. 9.00
Procedūras veids
Rakstiska izsole
Norises datums
27.12.2022.
Norises vieta
Jomas ielā 28
Kontaktpersonas tālruņa nr.
26690879
  1. SIA “Jūrmalas gaisma” rīko kustamas mantas – metāllūžņu rakstisku izsoli
Nr.p.k. Izsolāmais objekts Aptuvenais daudzums tonnās

Sākumcena par vienu tonnu

(nosacītā cena)

1. melno metālu negabarīta lūžņi (5A) 7* 185 EUR/t
2. Alumīnijs 0.5* 1000 EUR/t

*Noteikumos minētais lūžņu daudzums tonnās ir norādīts aptuvens, to svars tiks precizēts pie svēršanas.

2. Kustamā manta (objekts), katra 1. punktā norādītā vienība, tiek izsolīta visa kopā kā mantas kopums atklātā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.
3. Kustamās mantas atrašanās vieta – SIA “Jūrmalas gaisma” Ražošanas, ekspluatācijas un remontu iecirknī, Jūrmala, Pļavu iela 13/15.
4. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski SIA “Jūrmalas gaisma” mājaslapā www.jurmalasgaisma.lv sadaļā - Aktualitātes, izsoles un veidlapas.  
4. Visiem pretendentiem ir tiesības apskatīt izsolāmos objektus un saņemt nepieciešamo informāciju ne vēlāk kā līdz 2022. gada 22. decembrim darba dienās SIA „Jūrmalas gaisma” Ražošanas, ekspluatācijas un remontu iecirknī Jūrmalā, Pļavu ielā 13/15, par apskates laiku iepriekš vienojoties pa tālruni 26690879.
6. Pretendenti pieteikumus izsolei, kas noformēti saskaņā ar SIA „Jūrmalas gaisma” noteikumiem par kustamas mantas rakstisku izsoli Nr. JG2/2022, var iesniegt ne vēlāk kā līdz 2022. gada 27. decembrim plkst. 9.00.
7. Izsoles pieteikumu atvēršana notiks 2022. gada 27. decembrī plkst.1 1.00 SIA “Jūrmalas gaisma” telpās - Jūrmalā, Jomas ielā 28,  Administratīvajā nodaļā.