Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Bez rezultāta
Pieteikumu iesniegšana
16.09.2022. plkst.16.00
Procedūras veids
Rakstiska izsole
Norises datums
21.09.2022. plkst.15.30
Norises vieta
Jūrmalas valstspilsētas administrācijas zālē Jomas ielā 1/5
Kontaktpersona
Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasts
eva.sipola@jurmala.lv

Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.27 Tirzas ielā 42, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 0392, kas sastāv no dzīvokļa Nr.27 ar kopējo platību 33,6 m2, kopīpašuma 3360/218100 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 7009 001 un kopīpašuma 3360/218100 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 7009, kura kopējā platība ir 1596 m2.

Pirmās izsoles sākumcena – 23 100 euro (divdesmit trīs tūkstoši viens simts euro). Izsoles solis – 1 617 euro (viens tūkstotis seši simti septiņpadsmit euro).

Izsoles reģistrācijas maksa – 140 euro (viens simts četrdesmit euro) un izsoles nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 2 310 euro (divi tūkstoši trīs simti desmit euro), jāiemaksā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc izsoles.

Izsole notiks 2022.gada 21.septembrī plkst.15.30 Jūrmalas valstspilsētas administrācijas sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā. Ja ir spēkā attiecīgi epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, izsole notiek bez dalībnieku klātbūtnes.

      Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas valstspilsētas administrācijā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā (vai ievietojot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas pastkastītē, pirms tam informējot pa tālruni 67093971 vai 67093816), darba laikā līdz 2022.gada 16.septembrim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit