Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Pabeigta
Pieteikumu iesniegšana
02.12.2022.plkst.16.00
Procedūras veids
Rakstiska izsole
Norises datums
06.12.2022.plkst.12.30
Norises vieta
Jūrmalas valstspilsētas administrācijas zālē Jomas ielā 1/5
Kontaktpersona
Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasts
eva.sipola@jurmala.lv

Izsoles rezultāts: https://dokumenti.jurmala.lv/docs/m23/l/m230038.htm


Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.27 Tirzas ielā 42, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 0392, kas sastāv no dzīvokļa Nr.27 ar kopējo platību 33,6 m2, kopīpašuma 3360/218100 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 7009 001 un kopīpašuma 3360/218100 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 7009, kura kopējā platība ir 1596 m2.

Otrās izsoles sākumcena – 18 480 euro (astoņpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit euro). Izsoles solis – 1 294 euro (viens tūkstotis divi simti deviņdesmit četri euro).

Izsoles reģistrācijas maksa – 140 euro (viens simts četrdesmit euro) un izsoles nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 1 848 euro (viens tūkstotis astoņi simti četrdesmit astoņi euro), jāiemaksā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc izsoles.

Izsole notiks 2022.gada 6.decembrī plkst.12.30 Jūrmalas valstspilsētas administrācijas sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā. Ja ir spēkā attiecīgi epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, izsole notiek bez dalībnieku klātbūtnes.

      Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas valstspilsētas administrācijā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā (vai ievietojot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas pastkastītē, pirms tam informējot pa tālruni 67093971 vai 67093816), darba laikā līdz 2022.gada 2.decembrim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit