Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Pabeigta
Pieteikumu iesniegšana
16.09.2022. plkst.16.00
Procedūras veids
Rakstiska izsole
Norises datums
21.09.2022.plkst.15.45
Norises vieta
Jūrmalas valstspilsētas administrācijas zālē Jomas ielā 1/5
Kontaktpersona
Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasts
eva.sipola@jurmala.lv

Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.22 Talsu šosejā 31 k-20, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 4934, kas sastāv no dzīvokļa Nr.22 ar kopējo platību 54 m2 un kopīpašuma 5400/223240 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0811 001. 

Pirmās izsoles sākumcena – 35 200 euro (trīsdesmit pieci tūkstoši divi simti euro). Izsoles solis – 2 464 euro (divi tūkstoši četri simti sešdesmit četri euro).

Izsoles reģistrācijas maksa – 140 euro (viens simts četrdesmit euro) un izsoles nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 3 520 euro (trīs tūkstoši pieci simti divdesmit euro), jāiemaksā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc izsoles.

Izsole notiks 2022.gada 21.septembrī plkst.15.45 Jūrmalas valstspilsētas administrācijas sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā. Ja ir spēkā attiecīgi epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, izsole notiek bez dalībnieku klātbūtnes.

      Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas valstspilsētas administrācijā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā (vai ievietojot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas pastkastītē, pirms tam informējot pa tālruni 67093971 vai 67093816), darba laikā līdz 2022.gada 16.septembrim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit