Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Pabeigta
Pieteikumu iesniegšana
16.09.2022. plkst.16.00
Procedūras veids
Rakstiska izsole
Norises datums
21.09.2022.plkst.16.00
Norises vieta
Jūrmalas valstspilsētas administrācijas zālē Jomas ielā 1/5
Kontaktpersona
Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasts
ilze.demme@jurmala.lv
Izsoles rezultāts
https://dokumenti.jurmala.lv/docs/l22/l/l220458.htm

Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.2 Alejas ielā 13, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7780, kas sastāv no dzīvokļa Nr.2 ar kopējo platību 38,3 m2, kopīpašuma 3830/17800 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4706 001 un kopīpašuma 3830/17800 domājamās daļas no ar dzīvojamo māju funkcionāli saistītām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 026 4706 002, 1300 026 4706 003, kā arī no kopīpašuma 3830/17800 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4706, kura kopējā platība ir 583 m2.

Pirmās izsoles sākumcena – 4 100 euro (četri tūkstoši viens simts euro). Izsoles solis – 410 euro (četri simti desmit euro).

Izsoles reģistrācijas maksa – 70 euro (septiņdesmit euro) un izsoles nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 410 euro (četri simti desmit euro), jāiemaksā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc izsoles.

Izsole notiks 2022.gada 21.septembrī plkst.16.15 Jūrmalas valstspilsētas administrācijas sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā. Ja ir spēkā attiecīgi epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, izsole notiek bez dalībnieku klātbūtnes.

      Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas valstspilsētas administrācijā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā (vai ievietojot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas pastkastītē, pirms tam informējot pa tālruni 67093971 vai 67093816), darba laikā līdz 2022.gada 16.septembrim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit