Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Pabeigta
Pieteikumu iesniegšana
27.01.2023.plkst.15.00
Procedūras veids
Rakstiska izsole
Norises datums
31.01.2023.plkst.11.30
Norises vieta
Jūrmalas valstspilsētas administrācijas zālē Jomas ielā 1/5
Kontaktpersona
Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasts
eva.sipola@jurmala.lv

Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.18 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 0693, kas sastāv no dzīvokļa Nr.18 ar kopējo platību 38,3 m2 un kopīpašuma 3830/304260 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 6405 001.
Otrās izsoles sākumcena – 19 200 euro (deviņpadsmit tūkstoši divi simti euro). Izsoles solis – 1 344 euro (viens tūkstotis trīs simti četrdesmit četri euro).
Izsoles reģistrācijas maksa – 140 euro (viens simts četrdesmit euro) un izsoles nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 1 920 euro (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit euro), jāiemaksā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc izsoles.
Izsole notiks 2023.gada 31.janvārī plkst.11.30 Jūrmalas valstspilsētas administrācijas sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā. Ja ir spēkā attiecīgi epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, izsole notiek bez dalībnieku klātbūtnes.
      Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas valstspilsētas administrācijā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā (vai ievietojot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas pastkastītē, pirms tam informējot pa tālruni 67093971 vai 67093816), darba laikā līdz 2023.gada 27.janvārim plkst.15.00.
Izsoles noteikumi pieejami šeit