Vizuālis

2022. gada 15. septembrī Jūrmalas domes sēdē deputāti apstiprināja Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata gala redakcijas.

Attīstības programma ir vidēja termiņa pilsētas attīstības plānošanas dokuments septiņiem gadiem, kurā noteiktas prioritātes un pasākumu kopums pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa mērķu sasniegšanai.

Attīstības programma izstrādāta ciešā sadarbībā ar jūrmalniekiem – 2021. un 2022. gadā norisinājās vairākas publiskās apspriešanas sanāksmes, kā arī darba grupas kopā ar jūrmalniekiem. Attīstības programmas izstrādei notika sanāksmes-darba un ideju grupas sešos tematiskajos virzienos (izglītība, sports un kultūra, kūrorta attīstība, pilsētas dzīves vide, pilsētas pārvaldība). Tajās pašvaldība uzklausīja iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas,  izglītības iestāžu pārstāvjus, vadītājus, pedagogus, skolēnu pašpārvaldes, vecāku pārvaldes un dažādu nozaru speciālistus un viedokļu līderus. Tika apkopota aktuālā informācija un statistika par esošo situāciju Jūrmalā, iedzīvotāju idejas un vēlmes, valsts plānošanas dokumenti un aktuālās attīstības tendences Eiropas Savienībā.

Attīstības programmā izvirzītas septiņas prioritātes, kas cieši saistītas ar pilsētas ilgtermiņa prioritātēm. Visas prioritātes ir nozīmīgas kopējā pilsētas attīstībā, un to centrā ir cilvēks – jūrmalnieks un viņa vajadzības. Vienlaikus būtiska mērķauditorija pilsētas attīstībai ir pilsētas viesi un uzņēmēji. Attīstības programmā iekļauti 93 konkrēti uzdevumi ar termiņiem, kas pašvaldībai jāpaveic, lai sasniegtu kopīgi izvirzītos mērķus.

Attīstības programmas prioritātes

1. Klimatnoturīga pilsētvide

Paredz 15 darbības jeb pašvaldības uzdevumus, kas jāpaveic, lai veidotu drošu un zaļu publisko ārtelpu, energoefektīvus mājokļus, tīru vidi, kvalitatīvus komunālos pakalpojumus. Dabas teritorijas Jūrmalā šobrīd sastāda aptuveni 64 %, un attīstības programma paredz to saglabāt.

Rīcības virzieni, kas izvirzīti prioritātes īstenošanai:

 • Pilsētas labiekārtojums un publiskās ārtelpas izcilība
 • Pielāgošanās klimata pārmaiņām
 • Klimatneitrāla un resursu efektīva apsaimniekošana
 • Ēku energoefektivitātes celšana

2. Konkurētspējīga, pieejama un iekļaujoša izglītība

Paredz 14 uzdevumus pašvaldībai, lai sasniegtu mērķi: nodrošināt Jūrmalā bērniem un jauniešiem iespēju iegūt konkurētspējīgu, mūsdienīgu, kvalitatīvu, pieejamu, iekļaujošu un kompetencēs balstītu pirmsskolas, vispārējo, profesionālo, augstāko un interešu izglītību, kā arī mūžizglītību drošā un modernā Latvijas izglītības vidē; stiprināt jaunatnes lomu, neformālo izglītību, nodrošinot kvalitatīvu un pieejamu brīvā laika pavadīšanas iespēju Jūrmalā; turpināt un modernizēt izglītības iestāžu telpas.

Rīcības virzieni, kas izvirzīti prioritātes īstenošanai:

 • Augsti kvalificēti, kompetenti un uz izcilību orientēti pedagogi
 • Izglītības satura un procesa attīstība
 • Augstu sasniegumu veicināšana profesionālās ievirzes izglītībā
 • Interešu izglītības, mūžizglītības un brīvā laika iespēju integrācija (t.sk. darbs ar jaunatni)

3. Laikmetīga kultūra

Noteikti astoņi uzdevumi pašvaldībai ar mērķi nodrošināt laikmetīgu un daudzveidīgu kultūras pieejamību ikvienam, turpināt attīstīt jaunām idejām atvērtu, inovatīvu un radošu kultūras sektoru, saglabāt kultūras mantojumu, veicināt vēsturiskās apbūves atjaunošanu.

Rīcības virzieni, kas izvirzīti prioritātes īstenošanai:

 • Kultūras pieejamība un sabiedrības līdzdalība
 • Izcilība un starptautiskā konkurētspēja
 • Vēsturiskais mantojums un laikmetīga kultūrvide kā pilsētas identitāte

4. Kvalitatīva dzīve ilgtspējīgai sabiedrībai

Noteikti 18 uzdevumi pašvaldībai, lai veicinātu drošas, iekļaujošas un sakārtotas vides attīstību Jūrmalā. Turpināt veidot Jūrmalu par ģimenēm arvien draudzīgāku pilsētu, sekmēt mājokļu, veselības aprūpes pieejamību, atbalsta mehānismus un uzturēt un attīstīt drošu dzīves vidi. Pilsētas ekonomiskai un sociālai attīstībai būtiski palielināt deklarēto iedzīvotāju skaitu 2029. gadā sasniedzot 65 tūkstoši iedzīvotāju (šobrīd reģistrēti 58 tūkstoši iedzīvotāju).

Rīcības virzieni, kas izvirzīti prioritātes īstenošanai:

 • Kvalitatīvs sociālais  atbalsts
 • Kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi
 • Veselīga dzīvesveida sekmēšana
 • Drošas pilsētvides attīstīšana

5. Ērta un integrēta mobilitāte

Ietver septiņus uzdevumus pašvaldībai, lai attīstītu drošu, ērtu un ilgtspējīgu transporta vidi ar mērķi samazināt tranzīta plūsmu, veicinot sabiedriskā transporta pieejamību un veidojot dzelzceļu par sabiedriskā transporta tīkla mugurkaulu. Ielu un ceļu atjaunošana, satiksmes drošības uzlabošana, velo infrastruktūras uzlabošana un energoefektīva ielu apgaismojuma izveide.

Rīcības virzieni, kas izvirzīti prioritātes īstenošanai:

 • Kvalitatīva un droša satiksmes infrastruktūra
 • Multimodāls sabiedriskais transports kā pilsētas transporta sistēmas mugurkauls

6. Tūrisms kūrortpilsētas konkurētspējai

Ietver 20 uzdevumus, kas pašvaldībai jāpaveic, lai attīstītu Jūrmalu kā starptautiski pazīstamu, modernu kūrortu un kā populārāko kūrortpilsētu Baltijas jūras reģionā. Uzdevumi paredz veidot daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras piedāvājumu, attīstīt uzņēmējdarbībai pievilcīgu vidi, stiprināt starptautisko un vietējo konkurētspēju.

Rīcības virzieni, kas izvirzīti prioritātes īstenošanai:

 • Daudzveidīgs un kvalitatīvs tūrisma piedāvājums
 • Uzņēmējdarbībai pievilcīga vide
 • Kūrortpilsētas starptautiskā konkurētspēja

7. Atvērta un gudra pārvaldība

Paredz 11 uzdevumus pašvaldībai, lai sekmētu pašvaldības darba pilnveidošanu: veicināt pašvaldības darba caurspīdīgumu, padarīt efektīvāku darbu iedzīvotāju apkalpošanā, samazināt birokrātisko slogu un attīstīt pakalpojumus e-vidē.  

Rīcības virzieni, kas izvirzīti prioritātes īstenošanai:

 • Mūsdienīga pilsētas pārvaldība – skaidri, caurspīdīgi un efektīvi procesi
 • Ilgtspējīga pilsētas attīstības plānošana
 • Informēta un pilsoniski aktīva sabiedrība
 • Sadarbība ar Latvijas pašvaldībām un institūcijām, starptautiskā sadarbība kā attīstības un pilnveides rādītājs

Jūrmalas attīstības programmā noteikti 74 sasniedzamie rādītāji. Infografikā attēloti daži no būtiskākajiem mērķa rādītājiem, ko pilsēta plāno sasniegt līdz 2029. gadam.

infografiks

Publiskajai apspriešanai no 8. aprīļa nodota Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma 1. redakcijas. Apspriešana norisināsies līdz 1. jūnijam, tās laikā ikvienam jūrmalniekam būs iespēja iepazīties ar izstrādātajiem dokumentiem, izteikt savu viedokli, sniegt ierosinājumus un komentārus.

Iepazīties ar attīstības programmas dokumentiem var šeitLai iepazīstinātu jūrmalniekus ar attīstības programmas saturu, izrunātu galvenos jautājumus, kā arī uzklausītu viedokļus, tiks organizētas vairākas klātienes un tiešsaistes tikšanās. Tajās piedalīties ikviens jūrmalnieks ir laipni aicināts un ļoti gaidīts, jo jebkurš viedoklis ir svarīgs jautājumā par Jūrmalas turpmāko attīstību.

Publiskās apspriešanas sanāksmes

 • 21. aprīlī plkst. 18.00 – tiešsaistē (kopumā par Jūrmalas attīstības programmu 2023.–2029. gadam un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu);
 • 10. maijā plkst. 18.00 – klātienē Kauguru kultūras namā Raiņa ielā 110 (kopumā par Jūrmalas attīstības programmu 2023.–2029. gadam un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu);
 • 12. maijā plkst. 18.00 – tiešsaistē (ģimenēm draudzīga pašvaldība);
 • 17. maijā plkst. 18.00 – tiešsaistē (tūrisms kūrortpilsētas konkurētspējai);
 • 19. maijā plkst. 18.00 – tiešsaistē (Jūrmalas infrastruktūras attīstība – izaicinājumi un iespējas);
 • 24. maijā plkst. 18.00 – klātienē Jūrmalas valstspilsētas administrācijas zālē Jomas ielā 1/5 (kopumā par Jūrmalas attīstības programmu 2023.–2029. gadam).

Pieteikt dalību sanāksmēs var, rakstot uz e-pasta adresi attistiba@jurmala.lv vai zvanot pa tālruni +371 67511488.

Jūrmalas dome izstrādā Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmu 2023.–2029. gadam, izstrādes procesā iesaistot iedzīvotājus un uzņēmējus. 

Programmas gala redakciju plānots izstrādāt  līdz 2022. rudenim. Jūrmalas valstspilsētas attīstības programma 2023.–2029. gadam ir plānošanas dokuments septiņiem gadiem, kurā nosaka darbības, atbildīgos to īstenošanai un termiņus, lai mēs kopīgi attīstītu Jūrmalas pilsētu un racionāli ieguldītu pašvaldības budžeta līdzekļus.

Attīstības programmas izstrādei izveidotas šādas tematiskās darba grupas:

 • Atvērta un gudra pārvaldība” izvērtēs esošo Jūrmalas pilsētas pašvaldības pārvaldes struktūru, funkcijas, informācijas apriti, sniegs redzējumu par e-pārvaldes attīstību, pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību iedzīvotāju apkalpošanas punktos, kā arī par sabiedrības informēšanas un iesaistes iespējām pašvaldības lēmumu pieņemšanā;
 • Izglītības kvalitāte un vadība” noteiks kritērijus izglītības pakalpojumu kvalitātei un efektivitātei, identificēs interešu izglītības, mūžizglītības un brīvā laika iespējas, kā arī izplānos izglītības iestāžu tīklu un infrastruktūras ilgtspēju;
 • Kūrortpilsētas konkurētspēja Ziemeļeiropā” stiprinās esošo uzņēmējdarbības vidi, tostarp veselības nozari, plānos iespējas nodarbinātībai Jūrmalā, arī jauniešu nodarbinātībai, jaunu uzņēmējdarbības jomu ienākšanai Jūrmalā, starptautiskas sadarbības iespējām, to sekmēšanai un kūrorta pilsētas ekonomikas konkurētspējai un tūrismam; 
 • Kultūra un sports sabiedrības attīstībai” sekmēs kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras un sporta (sportisko) aktivitāšu pieejamību ikvienam Jūrmalas iedzīvotājam, lai attīstītu starptautisko konkurētspēju un izcilību kultūras, kultūras mantojuma un sporta jomā; plānos kultūras un sporta infrastruktūras efektīvu izmantošanu un attīstību;
 • Kvalitatīva dzīve ilgtspējīgai sabiedrībai” plānos pašvaldības sociālā atbalsta, aprūpes, rehabilitācijas iespējas, pasākumus ģimeņu stiprināšanai, sabiedrības integrācijas sekmēšanai, sabiedriskās kārtības paaugstināšanai, ilgtspējīgu pašvaldības drošības pakalpojumu (policija, glābšanas dienests) nodrošināšanai, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pieejamībai;
 • Pilsētas vide un kvalitatīva dzīvesvieta” plānos ceļu un ielu, velobraucēju, gājēju infrastruktūru, ūdensmalu attīstību, mobilitāti pilsētā, sabiedriskā transporta pieejamību un attīstību, noteiks pasākumus enerģētikas, publisko ēku un mājokļu energoefektivitātes un klimata pārmaiņu jomās, kā arī dabas resursu aizsardzību un pārvaldību, publiskās ārtelpas (piemēram, parku, skvēru uzturēšana, labiekārtošana un attīstība) ilgtspēju, kā arī racionālu atkritumu apsaimniekošanu.

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem, jo Jūrmalas pilsētas attīstība ir atkarīga tikai no mūsu visu kopīgas rīcības!