Sabiedrība Vide
Jūrmalas karte

Līdz 23.augustam publiskai apspriešanai nodota Jūrmalas teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotā redakcija, lai atkārtoti uzklausītu iedzīvotāju, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju priekšlikumus, kā arī saņemtu institūciju atzinumus.

Paziņojums par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

  • 2021. gada 10. augustā plkst. 18.00 (arī tiešraidē "Youtube"/JurmalaLV) un plkst. 19.30 Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā;
  • 2021. gada 11. augustā plkst. 18.00 un plkst. 19.30  Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110, Jūrmalā;
  • 2021. gada 12. augustā plkst. 18.00 un plkst. 19.30 Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde tika uzsākta, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 15. marta lēmumu Nr. 122. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi sadarbībā ar pašvaldību veic plānošanas uzņēmums SIA “Metrum”. Uzņēmumam ir liela pieredze gan pilsētu, gan novadu teritoriju dažāda līmeņa plānojumu izstrādē. Grozījumu izstrādei tika definēti vairāki galvenie uzdevumi, kuri darba procesā rezultējās kā to risinājumi.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 20. februāra lēmumu Nr. 92 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” projekts tika nodots publiskajai apspriešanai. Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu publiskā apspriešana un tā vides pārskata sabiedriskā apspriešana tika organizēta no 2020. gada 9. marta līdz 2020. gada 20. jūlijam, jo 2020. gada 12. martā saistībā ar globālo koronavīrusa Covid-19 epidēmiju Latvijā tika izsludināta ārkārtējā situācija, kas turpinājās līdz 9. jūnijam.

Kopumā tika saņemti gandrīz 450 iesniegumi (gan jauni, gan atkārtoti). Par izstrādāto plānojuma redakciju tika saņemti pieprasītie institūciju atzinumi, kuru priekšlikumi ir izvērtēti un ņemti vērā teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotajā redakcijā.

2020. gada 26. novembrī tika pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr. 668 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu”.

2020. gada 17. decembrī tika pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr. 763 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Vienlaikus ar teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju publiskā apspriešana notiks arī tā ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma vides pārskata precizētajam projektam.

Izvērtējot saņemtos iedzīvotāju iesniegumus un priekšlikumus un valsts un pašvaldības institūciju atzinumus, Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotajā redakcijā tika precizēts un papildināts gan paskaidrojuma raksts, gan teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, gan grafiskā daļa.

  • Paskaidrojumu raksts ir papildināts ar informāciju par jauno dabas aizsardzības plānu dabas parkam “Ragakāpa” atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes norādei, kā arī papildināta un precizēta attiecīgā apakšnodaļa par kultūras pieminekļiem atbilstoši Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes sniegtajam atzinumam.
  • Papildus tika veikti precizējumi paskaidrojumu rakstā saistībā ar grozījumiem projekta grafiskajā daļā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Grafiskajā daļā mainītas funkcionālās zonas atsevišķām zemes vienībām atbilstoši darba grupas lēmumiem un attēlotas jaunizveidotās funkcionālās apakšzonas un teritorija ar īpašiem noteikumiem – TIN117.
  • Ņemot vērā saņemtos iedzīvotāju iebildumus, no teritorijas plānojuma svītrota iepriekš plānotā jaunā kapsēta Krastciemā. Atsevišķās vietās pārskatītas un precizētas applūstošās teritorijas, ņemot vērā 10% vējuzplūdus, kā arī precizētas ielu sarkanās līnijas. Kartēs attēloti esošie pilsētbūvniecības pieminekļi: “Vaivaru–Asaru–Mellužu vasarnīcu kvartāli” (valsts aizsardzības Nr. 6091) un “Stirnurags” (valsts aizsardzības Nr. 6090), ņemot vērā, ka Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde un iedzīvotāji neatbalstīja to izslēgšanu no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta. No jauna kartē attēlots valsts aizsargājamais kultūras piemineklis “Dzejnieku Raiņa un Aspazijas vasarnīca” (valsts aizsardzības Nr. 9283), kas 2020. gadā iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.
  • Pašvaldība vērš iedzīvotāju uzmanību, ka ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumiem nav plānots un arī netiks veiktas jebkādas izmaiņas attiecībā uz Aizsargjoslu likumā noteikto Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslu. Jaunajos Jūrmalas teritorijas plānojuma grozījumos tika paredzēts vairs neattēlot pašvaldības noteikto papildu ierobežojumu teritoriju būvniecībai krasta kāpu aizsargjoslā – grafiski iezīmēto līniju “krasta kāpu aizsargjoslas daļa bez apbūves” jeb tā saukto “krasta kāpu būvlaidi”. Tas ir pašvaldības noteikts būvniecības ierobežojums, kas kartē attēlots kā vienkāršota līnija, taču nav atbilstošs situācijai dabā – katram zemesgabalam, izstrādājot detālplānojumu, tāpat ir jāvērtē biotopu klātbūtne, kāpu reljefs, mežu zemju platība un citi aspekti. Ja teritorijas plānojuma grozījumos šī līnija tiks izņemta, tas nenozīmē, ka tiks ļauta paplašināta apbūve kāpu zonā, joprojām ir un būs jāievēro Aizsargjoslu likumā noteiktās Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas noteikumi. Kāpu reljefa, mežu, aizsargājamo biotopu un citu vērtību aizsardzība tiks nodrošināta, iekļaujot attiecīgās prasības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, kā arī veicot katra zemesgabala detalizētu izvērtējumu, izstrādājot detālplānojumus.
  • Ņemot vērā A/S “Latvijas valsts ceļi” atzinumu, precizēta kartoshēma “Pievienojumi valsts autoceļu tīklam” un papildus precizēta arī kartoshēma “Plānotā ūdenstransporta infrastruktūra”.
  • Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ir precizēti, ņemot vērā 2020. gada grozījumu normatīvajos aktos un saņemtos valsts un pašvaldības institūciju atzinumus. Izveidotas jaunas apakšzonas – publiskās apbūves teritorija (P70) un jaukta centra apbūves teritorija (JC59, JC61), kā arī plānojumā integrēti spēkā esoši lokālplānojumi teritorijai 36. līnija 1202 un zemesgabaliem 4. līnija 1A, 5. līnija 2 un Bulduri 1304. Izveidota jauna teritorija ar īpašiem noteikumiem TIN117 (pie Priedaines autotilta), gan saglabājot teritorijā esošos aprobežojumus, gan nosakot jaunus.

Vides pārskatā veikti precizējumi atbilstoši institūciju atzinumos sniegtajām norādēm un papildināta informācija par būtiskākajām veiktajām papildu izmaiņām pilnveidotajā redakcijā, kā arī papildināta sadaļa par atbalstītajiem priekšlikumiem pilnveidotajā redakcijā un to ietekmi uz vidi.

Publiskās apspriešanas sanāksmēs tiks uzklausīti iedzīvotāju priekšlikumi un ierosinājumi par sagatavoto plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju. Priekšlikumi tiks vērtēti plānojuma izstrādes darba grupā.