Būvdarbi
ERAF logo

Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Jaundubulti” centrā “Ķemeri” personas ar garīga rakstura traucējumiem saņem dažādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas veicina personu ar garīgās veselības traucējumiem sociālo prasmju un iemaņu attīstību, nodrošina brīvā laika pavadīšanas iespējas, attīsta funkcionālās prasmes un integrēšanos sabiedrībā. Tāpat centrā tiek sniegts “grupu dzīvokļa” pakalpojums, kas veicina šo personu iespēju apgūt dažādas sadzīves prasmes, veicina patstāvību un iekļaušanos sabiedrībā.

Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr.9.3.1.1/19/I/031), Dūņu ceļš 2 ēku kompleksā plānots veikt pārbūves darbus divās ēkās – pašreizējā “grupu dzīvokļa” ēkā, kurā tiks veidotas telpas “atelpas brīža” pakalpojuma nodrošināšanai un ēkā, kurā pēc tās pārbūves tiks paplašināts pieejamo sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu klāsts – individuālās konsultācijas un nodarbības, dažāda veida grupu nodarbības, terapijas vajadzībām tiks ierīkota sensorā istaba u.c..

Ēku pārbūves būvprojekta izstrāde, ko veic SIA “5.IELA” (reģistrācijas Nr.40003276682), tuvojas noslēgumam – būvprojekta risinājumi ir izstrādāti un tiek uzsākts to saskaņošanas process, lai saņemtu būvvaldes atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

Ēku pārbūves būvprojekta risinājumi paredz ne vien telpu pārplānošanu un atjaunošanu, bet arī vides pieejamības risinājumus, kas pakalpojumus centra “Ķemeri” telpās padarīs pieejamākus personām ar funkcionāliem traucējumiem – tiks izbūvēts jauns panduss iekļūšanai ēkā, pacēlājs, nodrošinot iespēju nokļūt arī ēkas 2.stāvā, paredzēti vairāki sanitārie mezgli personām ar funkcionāliem traucējumiem u.c. risinājumi.

Projekta ietvaros plānota arī jaunu “grupu dzīvokļu” pakalpojumu izveide Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā, kurā mājvieta tiks sniegta astoņām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Ēkas pārbūves būvprojekta izstrāde ir pabeigta un tiek organizēts iepirkuma konkurss, lai izraudzītu būvdarbu veicēju ēkas pārbūves būvprojekta realizācijai.

Projekta Nr.9.3.1.1/19/I/031 kopējās izmaksas plānotas 1 474 774.71 EUR, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 1 200 701.50 EUR, valsts budžeta dotācija ir 31 783.28 EUR un Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 242 289.93 EUR, tai skaitā projekta neattiecināmās izmaksas 62 184.71 EUR.

Projekts tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros.