Izglītība
Ekoskolas

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā apbalvoti ekoskolu programmas dalībnieki, to vidū arī vairākas Jūrmalas izglītības iestādes.

Ekoskolas apbalvošanas pasākums ik gadu tiek rīkots, lai pateiktu paldies izglītības iestādēm par sasniegumiem vides izglītībā – gan integrējot vides aizsardzības jautājumus mācību procesā, gan aktīvi rīkojoties vides interesēs un iesaistot apkārtējo sabiedrību.

Zaļais karogs šogad piešķirts Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādēm "Taurenītis" un  "Zvaniņš",  Jūrmalas pilsētas Mežmalas pamatskola ieguva Latvijas ekoskolu sertifikātu, bet Jūrmalas Pumpuru vidusskola un Jūrmalas Vaivaru pamatskola – pateicību.

Zaļais karogs ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas skolas visā pasaulē. Ar katru gadu Ekoskolas programmai pievienojas jauni dalībnieki, tiek izrādīta interese par vides aizsardzību un ilgtspējīgās attīstības jautājumiem. Tas ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē un plašākā ilgtspējīgu skolu programma Latvijā, vienojot ap 185 izglītības iestādēm – no pirmskolām līdz pat augstskolām. Visā pasaulē Ekoskolu programma vieno ap 48 700 izglītības iestāžu 73 valstīs.

Par Jūrmalas pilsētas izglītības iestādes ,,Taurenītis" panākumiem vides izglītībā stāsta ekokoordinatore Ēva Krēsla: "10 gadi, kopš esam ieguvuši Latvijas Ekoskolas sertifikātu un pie mūsu iestādes atkal plīvo Zaļais karogs! Iepriekšējā mācību gadā bērni un skolotāji aktīvi piedalījās dažādās Ekoskolu programmas aktivitātēs, padziļināti izzinot gada tēmu "Pārtika". Kopā ar bērnu vecākiem  organizējām ēdienu gatavošanas meistarklases; rīkojām interesantus pasākumus un izstādes par šo tēmu. Šajā mācību gadā esam uzsākuši dalību Vides izglītības fonda organizētajā Eiropas Savienības LIFE programmas integrētajā projektā "No atkritumiem uz resursiem" (Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju). Lepojamies ar ikkatru no "Taurenīša" saimes par ieguldījumu un atbalstu Ekoskolas programmas īstenošanā!"

Ekoskolu nacionālā žūrija katru gadu rūpīgi izvērtē skolu paveikto mācību gada laikā, balstoties uz Ekoskolu programmas kritērijiem un 7 soļu metodoloģiju. Žūrijā tika pārstāvēti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, RTU Zinātnes un inovāciju centrs, Baltijas Vides Forums, Zero Waste Latvija, Vides izglītotāju asociācija, Valsts Izglītības Satura centrs, SIA "ZAAO" un URDA, biedrība Zaļā brīvība, UNESCO LNK un Vides Izglītības fonda (FEE) pārstāvji.

Ekoskolu apbalvojums tiek piešķirts vienam mācību gadam un to katru reizi jāizcīna no jauna.

Ekoskola