Pašvaldība
Domes ēka

Sēdē skatīti vairāk nekā 80 jautājumi. Apstiprināti uzraudzības ziņojumi par 2020. gadu šādiem pašvaldības plānošanas dokumentiem: Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijai 2015.–2022. gadam, tūrisma attīstības rīcības plānam 2018.–2022. gadam, enerģētikas rīcības programmai 2013.–2020. gadam, Jūrmalas ostas attīstības programmai 2015. –2022. gadam. Apstiprināta pašvaldības un tās iestāžu dalība vairākos starptautiskos projektos, pieņemti vairāki lēmumi saistībā ar teritorijas plānojumu, dzīvojamo telpu īri u. c.

Atjaunos gājēju un velo ceļu Jaunķemeri–Ķemeri

Pārbūvēs un atjaunos gājēju un velosipēdu ceļu gandrīz piecu kilometru garumā posmā no Jaunķemeru pludmales kāpu zonas līdz atjaunotā Ķemeru kultūrvēsturiskā parka teritorijai. Jūrmalas pašvaldības pieteikumu projektu konkursā līdzfinansējuma piešķiršanai ir atbalstījis Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF).

Gājēju un velo celiņš nodrošinās ērtu, drošu un videi draudzīgu nokļūšanu uz iecienītiem dabas tūrisma objektiem Ķemeru Nacionālā parka teritorijā – melnalkšņu dumbrāja taku Vēršupītes krastos, Melnezeru, Slokas ezeru un citiem tūrisma objektiem. Tādējādi tiks veicināta ietekmes uz vidi un klimata pārmaiņām mazināšana un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana Ķemeru Nacionālā parka teritorijā vismaz 3,86 hektāru platībā.

Projekta kopējās īstenošanai nepieciešamās izmaksas ir 958 000,00 eiro, no tām projekta attiecināmās izmaksas ir 620 719,53 eiro, no kurām EJZF finansējums ir 558 647,58 eiro un Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējums – 62 071,95 eiro.

Projekta īstenošanas laiks ir noteikts no 2021. gada 2. augusta līdz 2023. gada 31. jūlijam.

Veidos labsajūtas dabas taku

Kāpu zonā posmā Dubulti–Pumpuri pašvaldība veidos labsajūtas dabas taku aptuveni divu kilometru garumā. Jūrmalas pašvaldības pieteikumu projektu konkursā līdzfinansējuma piešķiršanai ir atbalstījis Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF).

Taka paredzēta brīvā laika un aktīvas atpūtas popularizēšanai brīvā dabā labiekārtotā teritorijā vietējiem iedzīvotājiem un pilsētas viesiem. Visā takas garumā plānots izvietot soliņus ar skatu uz jūru, ierīkot atpūtas vietas un izvietot stendus ar informāciju par dabas vērtībām, kultūrvēsturi, pastaigu un piekrastes gaisa labvēlīgo ietekmi uz cilvēka veselību.

Šobrīd šajā teritorijā kāpās jau ir izveidojusies neregulēta taka, taču neorganizētas noejas un takas kāpu zonā rada kāpu nobrukšanas riskus.

Ierīkojot dabas taku, cilvēku plūsma tiks novirzīta uz labiekārtotu dabas taku. Rezultātā samazināsies antropogēnā slodze un ietekme uz vidi jūras līča piekrastes kāpu zonā, kā arī būs nodrošināta vides pieejamība. Labiekārtojot piekrastes zonu, tiks veicināta kāpu aizsardzība un ierobežota invazīvo augu sugu izplatība kāpās.

Plānotās izmaksas dabas takas ierīkošanai ir 119 000 eiro, no tām EJZF finansējums ir 107 100 eiro un Jūrmalas domes līdzfinansējums 10% jeb 11 900 eiro. Projekta īstenošanas laiks ir no 1. augusta līdz 2023. gada 31. jūlijam.

Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību

Apstiprināja jaunus saistošos noteikumus par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Jūrmalas pilsētā.

Noteikumi nosaka apstādījumu apsaimniekošanas un aizsardzības kārtību, ārpus meža augošu koku izvērtēšanas un ciršanas kārtību atkarībā no koku dalījuma kategorijās, publiskās apspriešanas kārtību koku ciršanai sabiedriski nozīmīgos pilsētas publiskajos apstādījumos u. c., kā arī administratīvo atbildību par noteikumu neievērošanu.

Noteikts, ka visi apstādījumi Jūrmalas pilsētas teritorijā ir aizsargājami pilsētas apstādījumi. Apstādījumu teritorijās ietilpst pilsētas publiskie un privātie apstādījumi: pagalmu un būvju apstādījumi, dārzi, skvēri, ielu apstādījumi, parki, mežaparki, kapsētas, pludmales kārklu josla u. c.

Apstādījumu teritorijās ir aizliegts bojāt un bez koku ciršanas atļaujas cirst kokus. Pilsētas publisko apstādījumu teritorijā ir aizliegts patvaļīgi vainagot kokus, zāģēt zarus, stādīt kokus un krūmus, nocirst krūmus un tecināt koku sulu.

Saistošie noteikumi “Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību” būs spēkā pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saskaņojuma saņemšanas un noteikumu publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Mazinās pandēmijas sekas jauniešiem

Jūrmalas jauniešu dzīves kvalitātes veicināšanai un Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs īstenos projektu “10 soļi svaiga gaisa”. Pašvaldības projekta pieteikumam atklātā projektu konkursā ir piešķirts Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas finansējums.

Projektā tiks īstenotas neformālās izglītības aktivitātes jauniešu informēšanai, kompetenču pilnveidei, kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai. Paredzētas individuālas nodarbības, konsultācijas jauniešu emocionālās labklājības sekmēšanai un atbalstam; tiks atbalstītas arī jauniešu organizētas aktivitātes un pasākumi jauniešiem. Par projekta līdzekļiem papildinās materiāltehnisko bāzi āra aktivitātēm Jūrmalas jauniešiem.

Projekts īstenojams no 2021. gada 1. augusta līdz 2021. gada 31. decembrim. Projekta kopējās izmaksas ir 9925,00 eiro, kas 100% apmērā ir valsts budžeta finansējums.

Plāno uzlabot skolotāju digitālās prasmes

Deputāti atbalstīja Pumpuru vidusskolas dalību Eiropas Savienības (ES) programmas “Erasmus+” atklātā projektu konkursā ar projekta iesniegumu “Ar spēli digitāli tuvāk mūsdienu skolēnam”.

Projekta mērķi ir uzlabot skolotāju digitālās prasmes un apgūt digitālo rīku lietošanu, e-testu vadīšanu, attālinātu mācību interaktīvu nodrošināšanu, dažādu platformu lietošanu, lai spētu nodrošināt mūsdienu skolēnam atbilstošu mācību pieeju.

Projekta partneri ir pamatskola no Somijas, izglītības centri Spānijā, Itālijā, Horvātijā un Bulgārijā. Projektā iecerēts piecus skolotājus nosūtīt uz kursiem dažādās valstīs, lai gūtu inovatīvas zināšanas un pieredzi, ko pielietot mācību darbā un dalīties ar kolēģiem. Projektā varēs apgūt arī prasmes, kā rīkoties un novērst kiberterorizēšanu pret sevi un skolēniem.

Ja projekts tiks atbalstīts, tas īstenojams no 2021. gada 1. septembra līdz 2023. gada 1. janvārim. Pumpuru vidusskolas kā projekta koordinatora izmaksas 15 341,00 eiro 100% apmērā ir ES budžeta finansējums.

Teritorija, nekustamais īpašums, dzīvokļu īre

Pieņēma vairākus lēmumus saistībā ar pašvaldības teritoriju un nekustamo īpašumu.

Pamatojoties uz īpašnieku iesniegumu, tika skatīti jautājumi par būvju nojaukšanu. Deputāti neiebilda būvju nojaukšanai šādās adresēs: Bulduru prospektā 65; 20. līnijā 4; Alberta Kronenberga ielā 11; Gāršas ielā 10; Meža prospektā 101; Talsu šosejā 64; Tukuma ielā 26; Ventas ielā 1.

Jūrmalas domes būvvaldei uzdots kontrolēt, lai būvju nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai un izdoto būvatļauju nosacījumiem.

Apstiprināja zemes ierīcības projektus un zemes vienību sadali vairākās adresēs, zemes lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām, noslēdza un pagarināja īres līgumus pašvaldības īpašumā esošām dzīvojamajām telpām, pieņēma lēmumus par pašvaldībai piederošu dzīvokļu izsoļu organizēšanu.

Ar visiem Jūrmalas pilsētas domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti” – “Domes pieņemtie dokumenti”.