Pašvaldība
Jūrmalas pilsētas domes ēka

Novembra sēdē skatīti vairāk nekā 40 jautājumi: atbilstīgi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atzinumam precizēti saistošie noteikumi par iebraukšanas maksu Jūrmalā, pamatojoties uz zemes reformas pabeigšanu un Valsts zemes dienesta ierosinājumu, pieņemts lēmums par zemes komisijas darbības izbeigšanu Jūrmalas pilsētā, lēmumi par pašvaldības nekustamo īpašumu un citi.

Apturēja deputātu pilnvaras

Pamatojoties uz likuma „Par pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domju deputātu darbam” 7. pantā noteiktajām prasībām, nolēma ar 2021. gada 25. novembri apturēt deputāta pilnvaras Jūrmalas domes deputātiem Anitai Adijānei, Andrejam Morozovam un Rolandam Parasigam-Parasiņam.

Saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Vēlēšanu komisijas 2021. gada 25. novembra ziņojumu šie deputāti nav ieguvuši un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Vēlēšanu komisijai uzrādījuši sadarbspējīgu sertifikātu. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijai  uzdots sniegt informāciju Jūrmalas domei par nākamajiem deputātu kandidātiem no attiecīgajiem vēlēšanu sarakstiem, kuri ieguvuši sadarbspējīgu sertifikātu. 

Piešķirs speciālās piemaksas

Noteica speciālās piemaksas vairākām Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Jaundubulti” amatu grupām nakts patversmē, sociālo pakalpojumu centrā “Ķemeri”, Ilgstošās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā, Aprūpes mājās nodaļā, Speciālā transporta nodaļā un Saimniecības nodaļā.

Piemaksas noteiktas par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos tiem amatiem, kuriem saskaņā ar darba vides riska novērtējumu ir noteikta augstāka riska pakāpe.

Piemaksas piešķirs līdz 20% apmērā no darbinieka mēnešalgas no 11. oktobra līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai valstī.

Oktobra domes sēdē tika pieņemts lēmums piešķirt speciālās piemaksas Jūrmalas pašvaldības policijas inspektoriem un glābējiem un Jūrmalas bāriņtiesas darbiniekiem

Plāno izstrādāt enerģētikas un klimata rīcības plānu

Atbalstīja dalību investīciju konceptu projektu konkursā ar mērķi izstrādāt Jūrmalas valstspilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu 2023.–2029. gadam.

Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna veidošanā un tā pasākumu ieviešanā iesaistīt sabiedrību un citas interešu turētāju grupas (uzņēmēji, investori u.c.).

Interešu turētāju grupu iesaiste veicinātu sabiedrības izpratni par nepieciešamajām darbībām siltumnīcefekta gāzes samazināšanai, kā arī paaugstinātu investīciju piesaisties iespējas inovatīvu projektu ieviešanā, ēku siltināšanas pasākumos, aprites ekonomikas vadlīniju realizācijā, u. tml. Tādējādi tiktu kopumā uzlaboti ne tikai vides rādītāji, bet arī pilsētvides vizuālā identitāte un tēls kopumā.

Ja Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības projekts konkursā tiks atbalstīts, plāna izstrādei un ieviešanai, tostarp pieredzes apmaiņai ar partneriem līdzīgu plānu izstrādē, starptautisku speciālistu piesaistei, tiks piešķirts Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” finansējums. Projekta kopējās izmaksas ir 60 000,00 eiro, kas 100% tiek segtas no līdzekļiem.

Par piebraucamā ceļa būvniecību un pārņemšanu pašvaldības īpašumā

Atbalstīja SIA “INTER-T ieceri par saviem finanšu līdzekļiem izstrādāt infrastruktūras objekta – piebraucamā ceļa uz pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības Brīvības prospektā 0142 – projektu; to saskaņot, izbūvēt, nodot objektu ekspluatācijā un bez atlīdzības nodot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā.

Infrastruktūras objekta provizoriskā vērtība noteikta 25 000 eiro apjomā.

Nekustamais īpašums, īres līgumi, izsoles

Pamatojoties uz īpašnieku iesniegumu, neiebilda dzīvojamās ēkas Vikingu ielā 24B un sūkņu mājas nojaukšanai Asaru prospektā 61.

Apstiprināja zemes ierīcības projektu un zemes vienību sadali adresē Rītupes ielā 4, pārkārtoja zemes vienības robežas Priežu ielā 7.

Pieņemti lēmumi par pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu, par pašvaldībai piederošu zemesgabalu un dzīvokļu īpašumu izsolēm, par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu u.c.

Ar visiem Jūrmalas pilsētas domes sēdēs pieņemtajiem dokumentiem var iepazīties sadaļā “Domes pieņemtie dokumenti”.

Nākamā kārtējā Jūrmalas pilsētas domes sēde plānota 21. decembrī.