Pašvaldība
Domes ēka vasarā

Domes sēdē tika pieņemti lēmumi par dalību projektu konkursos finansējuma piesaistei, par nekustamo īpašumu, teritoriju un citi.

Laikus nepabeigtām būvēm piemēros paaugstinātu nodokļu likmi

No 2024. gada 1. janvāra tiks piemērota nekustamā īpašuma nodokļa paaugstinātā likme 3 % apmērā būvēm, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, to paredz grozījumi 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 29 "Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā".

Ņemot vērā, ka nekustamā īpašuma īpašniekiem nepieciešams laiks, lai sakārtotu īpašumus un dokumentāciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, paaugstinātu nodokļa likmi sāks piemērot no 2024. gada 1. janvāra.

Grozījumi veikti saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”. Likums nosaka, ka būvi, kuras būvniecībā pārsniegts kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības: būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās vērtības. Savukārt Ministru kabineta noteikumos “Vispārīgie būvnoteikumi” ir noteikts maksimālais būvdarbu veikšanas termiņš – astoņi gadi. Tādējādi visas būves, kuru būvniecība sākta pirms 2014. gada 1. oktobra, ekspluatācijā jānodod līdz 2022. gada 1. oktobrim.

Saskaņā ar Pilsētplānošanas pārvaldes apkopotajiem datiem būvdarbu veikšanas ilgums ir pārsniegts vairāk nekā 1500 ēkām.

Vienlaikus apstiprināti arī grozījumi 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”, kas paredz, ka no 2024. gada 1. janvāra netiks piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi nodokļa maksātājam par nekustamo īpašumu, uz kura atrodas laikus ekspluatācijā nenodota būve.

Abi saistošie noteikumi stāsies spēkā 2024. gada 1. janvārī.

Publiskajai apspriešanai nodos Teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidoto redakciju

Publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nodos Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidoto (ceturto) redakciju.

Ar Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas paskaidrojuma rakstu, grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, varēs iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, savukārt papīra formā ar Teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidoto redakciju un tam pievienoto dokumentāciju varēs iepazīties Administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75. Paziņojums par Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas publiskās apspriešanas termiņiem un iespēju iepazīties ar Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas saturu sekos. Lūdzam sekot informācijai!

Izmaiņas Jūrmalas bibliotēku tīklā

Deputāti atbalstīja priekšlikumu reorganizēt Jūrmalas Centrālo bibliotēku. Lēmums paredz likvidēt Asaru bibliotēku, slēdzot to apmeklētājiem ar 2022. gada 1. oktobri. Pārmaiņas skars arī Bulduru bibliotēku, kas tiks pārvietota uz Centrālās bibliotēkas un Jūrmalas teātra telpām,  lai tiktu nodrošināta bibliotēkas pakalpojumu pieejamība. Savukārt Centrālajā bibliotēkā tiks izveidota Jauniešu nodaļa, kā arī izvietots Eiropas Savienības informācijas punkts.

Pēc abu struktūrvienību bibliotēku krājuma un inventāra izvērtēšanas, vērtīgākā un izmantojamā tās krājuma un inventāra daļa tiks nodota citām Jūrmalas Centrālās bibliotēkas struktūrvienībām.

Pieņems pašvaldības īpašumā izbūvētus publiskus infrastruktūras objektus

Deputāti atbalstīja publisku infrastruktūras objektu zemes vienībā Vienības prospektā 8005, kā arī Pērkona ielā 8002 un Dārzkopības ielā 6820 būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.

SIA “Krūzes nams” Vienības prospektā 8005 158 m2 platībā par saviem līdzekļiem izstrādās, izbūvēs un nodos ekspluatācijā autostāvvietas un iebrauktuvi. Infrastruktūras objekta provizoriskā vērtība ir 10 866,85 eiro.

Savukārt SIA “Dārzkopības 19” veiks Pērkona un Dārzkopības ielu krustojuma pārbūvi. Tas tiks darīts, lai uzlabotu satiksmes plūsmu, izstrādājot būvprojektu tirdzniecības centram un ņemot vērā, ka jaunais objekts piesaistīs papildu transporta plūsmu. Objekta provizoriskā vērtība ir 250 000 eiro.

Abi izbūvētie infrastruktūras objekti tiks pieņemti Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā, neatlīdzinot iesniedzējiem radušos izdevumus vai zaudējumus, kas saistīti ar infrastruktūras objekta izbūvi.

Par nekustamo īpašumu un teritoriju

Pamatojoties uz īpašnieku iesniegumiem, tika skatīti jautājumi par būvju Bišu ielā 2. Brocēnu ielā 3, Jāņa Pliekšāna ielā 71 un Mežsargu ielā 9 nojaukšanu. Dome neiebilda būvju nojaukšanai; tā jāveic atbilstīgi noteiktajiem normatīvajiem aktiem.

Pieņemti tika arī lēmumi par pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu, par pašvaldībai piederošu zemesgabalu izsolēm u. c.

Ar visiem Jūrmalas domes sēdēs pieņemtajiem dokumentiem var iepazīties sadaļā  “Domes pieņemtie dokumenti”.

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 15. septembrī.