Pašvaldība Sabiedrība Vide
Pilnveidos teritorijas plānojuma grozījumus

23. augustā noslēgusies teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana. Publiskās apspriešanas laikā saņemtos iesniegumus pašvaldības darba grupa izskatīs aptuveni mēneša laikā. Iesniedzēji saņems rakstiskas atbildes par priekšlikuma izvērtējuma rezultātu.

Publiskās apspriešanas laikā, kas norisinājās no 26. jūlija līdz 23. augustam, notika piecas publiskās apspriešanas sanāksmes klātienē, kurās piedalījās 18 sabiedrības pārstāvji. Sanāksmes, kas notika 10. augustā plkst. 18.00 un 11. augustā plkst. 18.00, tika translētas tiešraidē Jūrmalas pilsētas domes “Youtube” kanālā. Sanāksmju videoieraksti joprojām ir apskatāmi www.youtube.com/jurmalalv.

Iesniegumi lielākoties ir ar iebildumiem pret iepriekš saņemtajiem ierosinājumu noraidījumiem, par zemesgabalu sadales iespējām, kā arī funkcionālās zonas, atļautās izmantošanas un apbūves parametru maiņu. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes gaitā saņemti arī daži kolektīvie iesniegumi, tostarp divi kolektīvie iesniegumi ar 1126 un 2011 personu parakstiem, kas  savākti sabiedrības līdzdalības platformā “Manabalss.lv”.

Pašvaldība vērš iedzīvotāju uzmanību, ka ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumiem nav plānotas un arī netiks veiktas jebkādas izmaiņas attiecībā uz Aizsargjoslu likumā noteikto Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslu. Jaunajos Jūrmalas teritorijas plānojuma grozījumos tika paredzēts vairs neattēlot pašvaldības noteikto papildu ierobežojumu teritoriju būvniecībai krasta kāpu aizsargjoslā – grafiski iezīmēto līniju “krasta kāpu aizsargjoslas daļa bez apbūves” jeb tā saukto “krasta kāpu būvlaidi”.

Tas ir pašvaldības noteikts būvniecības ierobežojums, kas kartē attēlots kā vienkāršota līnija, taču nav atbilstošs situācijai dabā – katram zemesgabalam, izstrādājot detālplānojumu, tāpat ir jāvērtē biotopu klātbūtne, kāpu reljefs, mežu zemju platība un citi aspekti. Ja teritorijas plānojuma grozījumos šī līnija tiks izņemta, tas nenozīmē, ka tiks ļauta paplašināta apbūve kāpu zonā, joprojām ir un būs jāievēro Aizsargjoslu likumā noteiktās Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas noteikumi. Kāpu reljefa, mežu, aizsargājamo biotopu un citu vērtību aizsardzība tiks nodrošināta, iekļaujot attiecīgās prasības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, kā arī veicot katra zemesgabala detalizētu izvērtējumu, izstrādājot detālplānojumus.

Patlaban vēl tiek saņemti atzinumi no valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī kaimiņu pašvaldībām, tiks vērtēti nepieciešamie labojumi atbilstoši institūciju atzinumiem. Pēc saņemto ierosinājumu un institūciju atzinumu izskatīšanas tiks lemts par teritorijas plānojuma grozījumu turpmāko virzību.

Ar teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas paskaidrojuma rakstu, grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Stilizēta Jūrmalas karte