Remonti Sabiedrība Mājoklis
Ziemas skats

Pašvaldība aicina Jūrmalas daudzdzīvokļu māju īpašniekus, kuri plāno ēkas siltināšanu, logu nomaiņu vai citus energoefektivitātes pasākumus, pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam.

Līdzfinansējuma mērķis ir veicināt iedzīvotāju (dzīvokļu īpašnieku) iesaisti energoefektivitātes pasākumu īstenošanā, lai samazinātu energoresursu patēriņu daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās.

Eksperti uzskata, ka nepieciešamās būvniecības dokumentācijas (energosertifikāta, tehniskās dokumentācijas un būvniecības ieceres) sagatavošana ir viens no sarežģītākajiem posmiem mājas atjaunošanā. Tāpēc pašvaldība iedzīvotājiem piedāvā palīdzību ēkas atjaunošanas procesa uzsākšanai, daļēji kompensējot izdevumus dokumentācijas sagatavošanai:

  • energosertifikāta izstrādei – 50% no tāmes, bet ne vairāk kā 1000 eiro;
  • tehniskajai apsekošanai – 50% no tāmes, bet ne vairāk kā 1000 eiro;
  • būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei – 50% apmērā, bet ne vairāk kā 5000 eiro.

Finansējums tiek piešķirts pēc tam, kad pašvaldības administrācija ir saņēmusi dzīvokļu īpašnieku pilnvarotas personas iesniegumu, tas ir izvērtēts un atbalstīts noteiktā kārtībā, kā arī ir parakstīts līgums. Līdzfinansējums tiek piešķirts priekšfinansējuma veidā. Atbalstam var pieteikties par energoefektivitātes pasākumiem, kas tiek plānoti vai ir veikti no 2021. gada 1. janvāra.

Lai pieteiktos līdzfinansējumam, jābūt spēkā šādiem nosacījumiem:

  1. daudzdzīvokļu ēkas ir nodotas ekspluatācijā līdz 1993. gadam un sastāv no vismaz trīs dzīvokļiem;
  2. mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidota dzīvokļu īpašnieku izveidota sabiedrība vai arī par to ir noslēgts savstarpējs līgums Civillikumā noteiktajā kārtībā;
  3. dzīvokļu īpašnieki vienā vai vairākos lēmumos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā balsojuši “par” minētās dokumentācijas izstrādes uzsākšanu, nodrošinot dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku līdzfinansējumu;
  4. energoefektivitātes (siltināšanas) projekts tiek izstrādāts ar mērķi sasniegt vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījumu no patēriņa pirms projekta uzsākšanas.

Līdzfinansējumu var saņemt arī dzīvokļu īpašnieki, kuri īpašumā veic saimniecisko darbību. Tādā gadījumā tas tiek piešķirts atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajiem aktiem kā De minimis atbalsts.

Pašvaldība ir noteikusi kārtību, kādā veidā tiks veikti šī finansējuma izlietojuma uzraudzības pasākumi. Ar detalizētu līdzfinansējuma kārtību var iepazīties Jūrmalas domes 2022. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 50 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai”.

Pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai varēs visu 2023. gadu atbilstīgi pieejamajam finansējumam. Iesnieguma veidlapas var saņemt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas apmeklētāju apkalpošanas centros: Jomas ielā 1/5 Majoros, Raiņa ielā 110 Kauguros, Tukuma ielā 20 Ķemeros.

Veidlapas var lejupielādēt no tīmekļvietnes www.jurmala.lv sadaļā “Pakalpojumi” – “Mājoklis un vide”. Iesniegumu un ar to saistītos dokumentus var iesniegt personīgi vai elektroniska dokumenta formā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu (e-pasta adrese pasts@jurmala.lv), vai nosūtīt pa pastu Jūrmalas valstspilsētas administrācijai Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015.