Pašvaldība
Jūrmalas valstspilsētas administrācija pavasara ziedēšanas laikā

Jūrmalas domes 25. maija sēdē tika skatīti un pieņemti lēmumi par 55 jautājumiem: par kolektīvā iesnieguma izskatīšanu, pašvaldības nolikumu un pašvaldības darba reglamentu, kā arī vairāku struktūrvienību nolikumiem, par aktualizētās attīstības stratēģijas apstiprināšanu, par gada pārskata apstiprināšanu, par dalību projektu konkursos, nekustamo īpašumu, teritoriju u. c. jautājumiem.

Apstiprina pašvaldības nolikumu

Pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības institucionālo sistēmu un darba organizāciju. Saistošie noteikumi ir izstrādāti, lai pilnveidotu nolikumu, nodrošinātu tā atbilstību augstāka juridiskā spēka normatīvajiem aktiem, kā arī lai veiktu nepieciešamo aktualizāciju.

Ar nolikuma jauno redakciju aktualizēts Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums atbilstoši Pašvaldību likumam, kas spēkā stājās 2023. gada 1. janvārī. Jaunajā nolikumā svītrots regulējums attiecībā uz domes sēdes norises kārtību, domes un tās izveidoto institūciju, izņemot iestādes, darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kas iekļauts iekšējā normatīvajā aktā – pašvaldības darba reglamentā.

Nolikumā precizēta pašvaldības struktūra un izpildvaras struktūrshēma, reorganizējot administrācijas struktūrvienības: Īpašumu pārvaldi, Attīstības pārvaldi, Pilsētplānošanas pārvaldi un izveidojot Audita un kapitāldaļu pārvaldības nodaļu un Personāla pārvaldības nodaļu.

Vienlaikus apstiprināts arī pašvaldības darba reglaments un veikti grozījumi Jūrmalas valstpilsētas administrācijas nolikumā.

Apstiprina Jūrmalas attīstības stratēģijas 2010.-2030. gadam aktualizēto redakciju

Attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā nosaka vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu, mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu.

Attīstības stratēģijā saglabāta pašvaldības ilgtermiņa attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes. Tā kā dokuments izstrādāts pirms 12 gadiem, tajā veikti vairāki tehniski precizējumi, kā arī atsevišķu aktivitāšu, pasākumu u.c. nianšu precizēšana, kas neietekmē noteikto ilgtermiņa attīstības virzienu. Attīstības stratēģijas aktualizācija veikta sadarbībā ar jūrmalniekiem – pagājušā gada septembrī un oktobrī norisinājās publiskās apspriešanas sanāksmes.

Vienlaikus ar Attīstības stratēģijas aktualizācijas tika apstiprināta arī Attīstības stratēģijas Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma gala redakcija, kur atspoguļota Attīstības stratēģijas aktualizācijas ieviešanas ietekme uz vidi un tiek noteikti pasākumi negatīvās ietekmes novēršanai vai mazināšanai.

Iepazīties ar Attīstības stratēģijas aktualizētajiem dokumentiem varēs pašvaldības sadaļā “Attīstība”.

Pieņem Mellužu estrādes un Ķemeru ūdenstorņa stratēģiju uzraudzības ziņojumus

Deputāti pieņēma zināšanai “Mellužu estrādes kompleksa ilgtermiņa darbības stratēģijas 2017.-2026. gadam” un “Ķemeru ūdenstorņa ilgtermiņa darbības stratēģijas 2017.-2026. gadam” uzraudzības ziņojumus par 2022. gadu. Ar stratēģijām un uzraudzības ziņojumiem varēs iepazīties sadaļā “Attīstība”.

Objektu ilgtermiņa stratēģijas izstrādātas  projektā “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē”.

Atbalstīs jaunos uzņēmējus

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība piedalīsies grantu programmā sadarbībā ar Ķekavas, Mārupes, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību un Ropažu novada pašvaldību un AS “SEB banka”, lai nodrošinātu atbalstu jaunajiem uzņēmējiem, organizējot biznesa ideju konkursu.

Noteikts, ka kopējās grantu programmas izmaksas viena kalendārā gada ietvaros nepārsniedz 10 000 eiro.

Neformālās izglītības atbalsts Ukrainas bērniem

Sadarbībā ar Valsts izglītības un satura centru (VISC) īstenos atbalsta programmu “Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem”.

Programmas mērķis ir atbalstīt neformālās izglītības pasākumus Ukrainas bērniem un jauniešiem vecumā no 5 līdz 18 gadiem, lai mazinātu kara notikumu izraisīto psihoemocionālo spriedzi, kā arī stiprinātu Ukrainas bērnu etnisko identitāti un kopību ar Latvijā dzīvojošo ukraiņu kopienu. Lai veiksmīgi integrētos un iekļautos Latvijas izglītības sistēmā un kultūrvidē, ukraiņu bērni apgūs arī latviešu valodu, iepazīs Latvijas dabu

Programmu īstenos līdz 2023. gada 1. decembrim; maksimālais finansējuma apjoms ir 35 640 eiro, ko 100 % apmērā piešķir VISC.

 

Rīkos izstāžu projektu konkursu

Aptiprināja Jūrmalas muzeja izstāžu projektu konkursa nolikumu, kas nosaka kārtību, kādā Jūrmalas muzejs rīko izstāžu projektu konkursus izstādēm Muzeja izstāžu zālēs, Bulduru Izstāžu namā un Aspazijas mājā. Konkurss tiks organizēts vienu reizi gadā, to izsludinot katra gada 28. aprīlī. Informācija tiks publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Konkursā varēs pieteikt mākslinieku personālizstādes, grupu izstādes un kuratoru veidotas izstādes, ko plānots realizēt nākamajā gadā pēc konkursa norises gada.

Par nekustamo īpašumu

Apstiprināja būves Skolas ielā 11 k-2 un dzīvokļa Nr. 72 Tērbatas ielā 32 izsoles, kā arī zemesgabala Mārupes ielā 1A atsavināšanas noteikumus.

Izsoļu nosacījumi un dokumentācija pieejami tīmekļvietnes www.jurmala.lv sadaļā “Aktualitātes” – “Izsoles”.

Tika pieņemti arī lēmumi par pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu.

Par teritoriju

Klasificēja ēku Magoņu ielā 1cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu. Ēkai turpmāk piemēros nekustamā īpašuma nodokļa likmi trīs procentu apmērā no atbilstoši lielākās kadastrālās vērtības: ēkām piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai ēku kadastrālās vērtības. Vienlaikus noteikts pienākums normatīvo aktu noteiktajā kārtībā konservēt ēku vai to nojaukt. Ja uzliktie pienākumi netiks izpildīti, īpašniekiem uzliks piespiedu naudu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

Izskatīja kolektīvo iesniegumu

Deputāti izskatīja iesniegto kolektīvo iesniegumu par domes komiteju skaitu. Rosinātās izmaiņas deputāti neatbalstīja.

Pašvaldību likums nosaka, ka, lai kolektīvais iesniegums tiktu izskatīts domes sēdē, kolektīvā iesnieguma iesniedzēju skaitam Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā ir jābūt 300 iesniedzējiem, kuri deklarēti Jūrmalas administratīvajā teritorijā. Likums nosaka, ka dome izveido finanšu komiteju, attīstības komiteju un komitejas, kuru kompetencē ir sociālie, izglītības un kultūras jautājumi. Dome var izveidot arī citas komitejas.

Ar visiem Jūrmalas domes sēdēs pieņemtajiem dokumentiem var iepazīties vietnē sadaļā “Domes pieņemtie dokumenti”.

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2023. gada 29.jūnijā.