Uzņēmējdarbība
Tirdzniecība Jomas ielā

Jūrmalas valstspilsētas administrācija informē, ka, lai nodrošinātu tirdzniecības funkcionālu darbību, caurspīdīgu un pārredzamu amatnieku tirdzniecības vietu sadali Jomas ielā un tās apkārtnē, kā arī Ķemeru vēsturiskā parka teritorijā kalendārā gada ietvaros, no 2023. gada 1. februāra līdz 20. februārim (ieskaitot) tiek pieņemti iesniegumi atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai ar pašu izgatavotiem mākslas un amatniecības priekšmetiem un rūpnieciski ražotiem suvenīriem ar Jūrmalas vai Latvijas tematiku tirdzniecībai periodā no š.g. 1. marta līdz 31. decembrim.

Tirdzniecības vietu izvietojuma shēmu skatīt:

Vienai fiziskai vai juridiskai personai tiks piešķirta ne vairāk kā viena pastāvīgā tirdzniecības vieta, kas nav lielāka par 2x2 metriem. Tāpat tirdzniecības vietai jāatbilst 2020. gada 17. decembra saistošajos noteikumos Nr. 37 “Par kārtību, kādā tiek saņemta ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļauja Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” noteiktajam.

Lai pieteiktos amatnieku tirdzniecības vietām, nepieciešams iesniegt:

 • iesniegumu atļaujas saņemšanai tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietā (veidlapa ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai)
 • fiziskai personai, kas nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar  likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas;
 • krāsaina foto fiksācija ar tirdzniecības vietas vizuālo risinājumu;
 • tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esamību.

Augstākminētos dokumentus var iesniegt jebkurā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas  Apmeklētāju apkalpošanas centrā (Centrālajā administrācijā Jomas ielā 1/5, Kauguros Raiņa ielā 110, Ķemeros Tukuma ielā 20) vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi pasts@jurmala.lv .

Svarīgi! Pieteikums tiks izskatīts tikai pēc visu augstāk minēto dokumentu saņemšanas.

Ja uz vienu tirdzniecības vietu ir pieteikušies vairāki tirdzniecības dalībnieki, to dalība tiek izvērtēta pēc šādiem kritērijiem:

 • tirdzniecības vietās Jomas ielā un tās apkārtnē:
  • tirdzniecības dalībniekam nav nenokārtotas saistības ar Jūrmalas valstspilsētas administrāciju, kā arī iepriekš ir veikta tirdzniecības atļaujas tāmes apmaksa noteiktajā termiņā;
  • tirdzniecības dalībnieks pieteicis tirdzniecību uz ilgāko laika periodu, ievērojot saistošajos noteikumos noteikto;
  • tirdzniecības dalībnieks ir amatnieks, kurš tirgo tikai pašu izgatavotus mākslas un amatniecības priekšmetus;
  • tirdzniecības pieteikumu iesniegusi fiziska persona, kura deklarējusi dzīvesvietu Jūrmalā vai uzņēmums, kura uzņēmuma juridiskā adrese ir Jūrmala;
 • tirdzniecības vietās Ķemeru vēsturiskā parka teritorijā papildus iepriekš norādītajām prasībām:
  • tirdzniecības pieteikumu iesniegusi fiziska persona, kura deklarējusi dzīvesvietu Jūrmalā, Ķemeru apkaimes teritorijā vai uzņēmums, kura uzņēmuma juridiskā adrese ir Ķemeru apkaimes teritorijā, Jūrmalā;
  • jāparedz konkrētās teritorijas apbūves raksturam un mērogam atbilstošs dizaina risinājums, t.i. – tirdzniecības aprīkojums (galds un saulessargs/lietussargs) ir baltā krāsā, bez uzrakstiem, nav pieļaujamas būves;
  • nav atļauta reklāma uz saulessargiem/lietussargiem;
  • ja tirdzniecība plānota atsevišķās mēneša dienās, tad pārējā tirdzniecības periodā attiecīgajā tirdzniecības vietā tirdzniecību ir iespējams veikt citam amatniekam, nodrošinot tirdzniecības vietas pilnvērtīgu izmantošanu, nepārtrauktu darbību un amatnieku savstarpēju sadarbību.

Jautājumu gadījuma aicinām sazināties ar Jūrmalas valstpilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas eksperti Katrīni Luīzi Štolcu (e-pasts katrine.stolca@jurmala.lv, telefona nr. +371 25676477).