Pašvaldība
Domnes ēka

Oktobra sēdē tika skatīti teju 80 jautājumi. Atbalstīta pašvaldības iestāžu dalība vairākos starptautiskos projektos, apstiprināts konceptuālais ziņojums par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību uzraudzības ziņojumu par 2020. gadu, pieņemti lēmumi par teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu, dzīvojamo telpu īri u. c.

Izmaksās piemaksas

Deputāti pieņēma lēmumu noteikt piemaksas Jūrmalas pašvaldības policijas inspektoriem un glābējiem un Jūrmalas bāriņtiesas darbiniekiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos.

Piemaksas pašvaldības policistiem piešķirs līdz 20 % apmērā no darbinieka mēnešalgas. 

Paaugstinātā darba slodze saistīta ar preventīviem pasākumiem pandēmijas ierobežošanai, policijas klātbūtnes nodrošināšanu publiski pieejamās vietās, kur iespējama cilvēku pulcēšanās, kā arī epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanas kontroli.

Speciālo piemaksu 10 % apmērā no darbiniekam noteiktās mēnešalgas par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos piešķirs arī Jūrmalas bāriņtiesas darbiniekiem.

Piemaksas piešķirs no 11. oktobra līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai valstī.

Pieņems dāvinājumā velotrasi

Atļāva pieņemt pašvaldības īpašumā no biedrības “For Better” ziedojumu – velotrases konstrukcijas “BTA Velozinis Lielpilsēta B”. Ziedojuma kopējā vērtība ir 16 100,26 eiro.

Ziedojuma mērķis ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, kā arī uzlabot velosipēda braukšanas prasmes drošos apstākļos bērniem un pusaudžiem.

Velotrases laukuma izbūvei  Asaru prospektā 16/18 nepieciešamā seguma izbūvi no blietētām grants šķembām veiks pašvaldība, ieceres īstenošanas izmaksas nosakot līdz 8 000 eiro.

Domes būvvaldē jau ir apstiprināts labiekārtojuma projekts “Bērnu velobraukšanas apmācības laukums:  velo taka, vizualizācija un projektēšana”, kas tapis, īstenojot Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam projektu “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/HEAT”.

Turpinās monitorēt atkritumu izgāztuves “Priedaine” gruntsūdeņus

Deputāti piekrita uzņemties ilgtermiņa saistības 6 268  eiro apmērā rekultivētās atkritumu izgāztuves “Priedaine” vides stāvokļa monitoringa un novērtēšanas veikšanai 2022. un 2023. gadā, izdevumus sedzot no pašvaldības budžeta.

2009. gadā rekultivētajai atkritumu izgāztuvei “Priedaine” gruntsūdens monitorings ir jāveic līdz 2029. gadam. To nosaka likums “Par pašvaldībām”, Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programma 2014.–2022.gadam un Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumi Nr.1032 „Atkritumu poligonu noteikumi”.

Rekultivētās atkritumu izgāztuves “Priedaine” vides stāvokļa monitoringa un novērtēšanas veiks Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ĢEOPLUS”, kas uzvarēja Jūrmalas pilsētas domes izsludināja iepirkumu.

Pilnveidos teritorijas plānojuma grozījumus

Deputāti atbalstīja priekšlikumu pilnveidot Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu redakciju atbilstoši priekšlikumiem par izmaiņām redakcijā. Pilsētplānošanas nodaļa līdz pilnveidotās redakcijas iesniegšanai Jūrmalas domē nosūtīs atbildes priekšlikumu iesniedzējiem par priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu.

Veidos mūsdienīgu mācību vidi pirmsskolās

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” īstenos Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu „Mana zeme skaista”.

Projekta mērķis ir veidot mūsdienīgu mācību vidi pirmsskolas izglītības programmas apguvei, apvienojot mācību procesu dabā ar informācijas un  komunikācijas  tehnoloģiju pielietošanu.

Projekta laikā tiks pilnveidota pirmsskolas darbinieku profesionālā kompetence, iepazīstoties ar iespējām izzinošu informācijas sistēmu un aplikāciju izmantošanā mācību procesā, kā arī tiks pilnveidota starptautiskās sadarbības pieredze.

Projektu īstenos no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” projekta kopējās izmaksas 6 276 eiro, kas 100% ir Eiropas Savienības budžeta finansējums.

Stiprinās jauniešu neformālās interešu grupas

Atbalstīja Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra dalību Izglītības un zinātnes ministrijas atklātajā projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” atklātajā projektu konkursā ar projekta iesniegumu "Lai tā māja rīb!un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā.

Projekta mērķis ir veicināt jaunatnes politikas attīstību Jūrmalas valstspilsētā, stiprinot esošās un veidojot jaunas jauniešu neformālās interešu grupas un nodrošinot jauniešu līdzdalību jauniešu mājas iedzīvināšanas procesos.

Ņemot vērā, ka 2022 .gadā plānots pabeigt Jūrmalas jauniešu mājas būvniecību, tādā veidā būtiski paplašinot Jūrmalas jauniešiem, tajā skaitā arī neformālajām jauniešu interešu grupām pieejamos resursus, tiks nodrošinātas jauniešu un jauniešu interešu grupu līdzdalības iespējas jauno telpu efektīvas apdzīvošanas plānošanā, sagatavošanas procesā un atklāšanā.

Projektā "Lai tā māja rīb" plānotas – mācības, semināri, supervīzijas, praktiskas aktivitātes un konsultācijas ar jauniešiem, jauniešu mājas apdzīvošanas darba grupas izveide, jauniešu mājas identitātes radīšana, telpu iekārtošana, jauniešu līdzdalības labās prakses piemēru izcelšana un apbalvošana, kā arī jauniešu mājas atklāšanas pasākums.

Projekta prognozējamais īstenošanas laiks ir no 2022. gada 6. janvāra līdz 1. novembrim.

Projekta kopējās indikatīvās izmaksas ir 7000 eiro, kas 100 % apmērā ir valsts budžeta finansējums.

Pārņems valsts nekustamos īpašumus

Piekrita no Finanšu ministrijas bez atlīdzības pārņemt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā valsts nekustamos īpašumus Meža prospektā 58D, Rāmavas ielā 5, 6 un 58E, Vaidelotes ielā 5 un 6 un Burtnieku ielā 5 pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai – sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. Savukārt nekustamie īpašumi Slokas ielā 115A un 115B tiks pārņemti pašvaldības autonomās funkcijas veikšanai – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību.

Teritorija, nekustamais īpašums, dzīvokļu īre

Pieņēma vairākus lēmumus saistībā ar pašvaldības teritoriju un nekustamo īpašumu. Pamatojoties uz īpašnieku iesniegumiem, deputāti neiebilda būvju nojaukšanai Kalsnavas ielā 1, Mežsargu ielā 30. Zigfrīda Meierovica prospektā  19 un 23, Kaugurciema ielā 34 un Jaunā ielā 66.

Apstiprināja zemes ierīcības projektus un zemes vienību sadali vairākās adresēs, noslēdza un pagarināja īres līgumus pašvaldības īpašumā esošām dzīvojamajām telpām, pieņēma lēmumus par pašvaldībai piederošu zemesgabalu izsoļu organizēšanu.

Ar visiem Jūrmalas valstspilsētas domes sēdēs pieņemtajiem dokumentiem var iepazīties šeit.

Nākamā kārtējā Jūrmalas pilsētas domes sēde plānota 25. novembrī.