Pašvaldība Sabiedrība Vide
Pagarināts Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības plāna darbības termiņš

No 17. janvāra līdz 15. februārim publiskai apspriešanai nodota Jūrmalas teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidotā redakcija (3.0.), lai atkārtoti uzklausītu iedzīvotāju, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju priekšlikumus, kā arī saņemtu institūciju atzinumus. 

Publiskās apspriešanas laikā visi materiāli pieejami pašvaldības tīmekļa vietnē dokumenti.jurmala.lv/docs/l21/l/l210640.htm un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv. Publiskās apspriešanas laikā klātienē ar pilnveidotās redakcijas materiāliem var iepazīties Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes ēkā Edinburgas prospektā 75. 

Februārī Jūrmalas valstspilsētas administrācijas ēkā un Kauguru Kultūras namā notiks publiskās apspriešanas sanāksmes, lai uzklausītu iedzīvotāju priekšlikumus par sagatavoto plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju (3.0.).

Publiskās apspriešanas sanāksmes, nodrošinot vispārējo un specifisko epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošanu, notika:

  • 1. februārī plkst. 18.00 Jūrmalas valstspilsētas administrācijas ēkā Jomas ielā 1/5 – sanāksmes ierakstu var noskatīties www.youtube.com/user/JurmalaLV;
  • 2. februārī plkst. 18.00 Jūrmalas valstspilsētas administrācijas ēkā 1/5 – sanāksmes ierakstu var noskatīties  www.youtube.com/user/JurmalaLV;
  • 3. februārī plkst. 18.00 un 19.30 Kauguru Kultūras namā Raiņa ielā 110.

Vienlaikus ar teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidoto redakciju publiskā apspriešana notiek arī tā ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma vides pārskata precizētajam projektam.

Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotajā redakcijā ir precizēts un papildināts paskaidrojuma raksts, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī grafiskā daļa, izvērtējot gan saņemtos iedzīvotāju iesniegumus un priekšlikumus, gan valsts un pašvaldības institūciju atzinumus. 

Paskaidrojumu raksts

Paskaidrojuma raksts papildināts ar informāciju par Jūrmalas pašvaldības 2021. gadā veikto kultūrvēsturiski vērtīgo būvju (ēku) grupas izvērtējumu, kura rezultāti integrēti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Ņemot vērā sabiedrības un atsevišķu valsts institūciju izteiktos viedokļus Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas (2.0.) publiskās apspriešanas laikā, papildus tika veikts visu līdz šim izstrādāto detālplānojumu un lokālplānojumu izvērtējums Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, īpašu uzmanību pievēršot plānošanas dokumentos detalizēti plānotajām apbūves teritorijām un noteiktajai krasta kāpu aizsargjoslas daļai bez apbūves, to salīdzinot ar teritorijas plānojumā iekļauto informāciju. Izvērtējuma rezultāti atspoguļoti paskaidrojuma raksta 3.3. apakšnodaļā, kas skatāms kopā ar jauno paskaidrojuma raksta pielikumu Nr. 13 “Krasta kāpu aizsargjoslas daļas bez apbūves analīze”. Papildus tika veikti precizējumi paskaidrojumu rakstā saistībā ar grozījumiem projekta grafiskajā daļā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Precizēts arī paskaidrojuma raksta 6. pielikums, aktualizējot informāciju par teritorijas plānojuma atbilstību normatīvajiem aktiem.

Grafiskā daļa

Grafiskajā daļā mainītas funkcionālās zonas atsevišķām zemes vienībām atbilstoši darba grupas lēmumiem un attēlotas jaunizveidotās funkcionālās apakšzonas un teritorijas ar īpašiem noteikumiem. Attēlotas no jauna noteiktās teritorijas ar īpašiem noteikumiem – “Teritorija, kurā ierīkojamas centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas” (TIN118) un “Majoru–Dzintaru jūras promenādes teritorija” (TIN119). Atsevišķās vietās precizētas ielu sarkanās līnijas un citas aizsargjoslas. Ņemot vērā saņemtos iedzīvotāju priekšlikumus un iebildumus, funkcionālā zonējuma kartē attēlotas oficiālās un neoficiālās peldvietas.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi precizēti, galvenokārt ņemot vērā 2021. gada grozījumus normatīvajos aktos un saņemtos valsts un pašvaldības institūciju atzinumus. Izveidota viena jauna apakšzona – “Savrupmāju apbūves teritorija” ar indeksu DzS25, kas noteikta ar mērķi atbalstīt iniciatīvu pilsētas Dzintaru rajonā veidot jaunu veco ļaužu pansionātu, saglabājot iespēju teritorijā turpināt arī vēsturiski iedibināto savrupmāju apbūvi. Jaunizveidotajām teritorijām ar īpašiem noteikumiem (TIN118 un TIN119) izstrādāti detalizēti noteikumi teritorijas attīstībai, plānošanai un apbūvei. Sagatavots jauns noteikumu 7. pielikums “Apbūves izvērtējums” atbilstoši Jūrmalas pašvaldības 2021. gadā veiktās kultūrvēsturiski vērtīgo būvju (ēku) grupas pārvērtēšanas rezultātiem, kā arī to aktualizējot atbilstoši aktuālajai Valsts zemes dienesta kadastra kartei.

Vides pārskats

Vides pārskatā veikti precizējumi atbilstoši institūciju atzinumos konstatētajām neprecizitātēm un papildināta informācija par būtiskākajām veiktajām papildu izmaiņām pilnveidotajā redakcijā, kā arī papildināta sadaļa par atbalstītajiem priekšlikumiem pilnveidotajā redakcijā un to ietekmi uz vidi.

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi sadarbībā ar pašvaldību veic plānošanas uzņēmums SIA “Metrum”.