Būvdarbi
Vizualizācija
Līdz ar nostiprinājuma izbūvi tiks novērsti plūdu un krasta erozijas riski, apkārtne tiks sakārtota un kļūs par pievilcīgu vietu dzīvošanai un atpūtai.

Jūrmalas pašvaldība īsteno projektu Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanai. Pamatojoties uz iedzīvotāju pausto pieprasījumu, ir veiktas izmaiņas projekta risinājumos, kas sadārdzināja projekta īstenošanas izmaksas; 2022. gada 25. oktobrī Jūrmalas dome lēmusi piešķirt papildu finansējumu projekta pabeigšanai.

ERAF logo

Pagājušā gada februārī tika uzsākti būvdarbi Lielupes kreisā krasta līkuma nostiprinājuma aizsargbūves izbūvei Majoros 1280 metru garā posmā no Rīgas ielas 2 līdz Plūdu ielai.

Pēc projektā paredzēto koku ciršanas uzsākšanas administrācijā tika saņemti vairāku iedzīvotāju iesniegumi, paužot pretenzijas pret būvniecības ieceres realizāciju un pieprasot projekta izmaiņu risinājumu izstrādi: paredzēt daļēju projektā norādīto cērtamo koku saglabāšanu, papildu kāpņu un lēzenu noeju izbūvi, laivu novietņu – piesiešanas vietu – izveidi pie būvprojektā paredzētās Lielupes kreisā krasta aizsargbūves.

Šogad tika veikta projekta izmaiņu risinājumu izstrāde un ekspertīze, paredzot aizsargbūves trasējuma maiņu un dubulto aizsargbūves posmu izbūvi, nodrošinot vismaz 22 koku saglabāšanu, sešu papildu kāpņu un 55 laivu novietņu – tērauda cauruļu – izbūvi, divu lēzenu papildu noeju izbūvi – pret īpašumu Rīgas ielā 2 un Plūdu ielas galā – un lēzenu smilts seguma nogāžu ierīkošanu abpus Straumes ielas un Ormaņu ielas slipam. Projekta izmaiņas ir apstiprinātas šā gada oktobrī.

Projekta izmaiņu un esošās ģeopolitiskās situācijas rezultātā par vairāk nekā 30% ir pieaugušas projekta īstenošanas izmaksas. 2022. gada 25. oktobrī Jūrmalas dome pieņēma lēmumu piešķirt nepieciešamo papildu finansējumu projekta veiksmīgai pabeigšanai.

Būvdarbi objektā tiks atsākti novembrī, to izpildi paredzot pabeigt līdz 2023. gada novembrim. Šogad būvdarbus plānots veikt Lejas ielas posmā no Ormaņu ielas līdz Plūdu ielai, kā arī teritorijā pret īpašumu Jaunajā ielā 70 (Murjāņu Sporta ģimnāzijas teritoriālā struktūrvienība “Jūrmala”).

Ņemot vērā Valsts vides dienesta sniegtos norādījumus, ceļotājzivju migrācijas rudens maksimuma periodā līdz 15. novembrim būvdarbi, kas saistīti ar būtisku troksni, netiks veikti.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks veikta:

  • Lielupes kreisā krasta aizsargbūves izbūve 1280 metru garumā, tajā skaitā dubultās aizsargbūves izbūve 340 metru garā posmā;
  • drenāžas tīklu izbūve 1100 metru garā posmā;
  • lietusūdens kanalizācijas tīklu izbūve 130 metru garā posmā;
  • 21 komplekta metāla konstrukciju kāpņu izbūve;
  • 55 laivu novietņu – tērauda cauruļu – izbūve;
  • divu slipu ar lēzenām smilts seguma nogāzēm un četru lēzenu noeju izbūve ērtai piekļūšanai upei;
  • Lejas ielas pārbūve 350 metru garā posmā un ielas apgaismojuma izbūve 440 metru garā posmā.

Būvdarbus veic SIA “RR Nord”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Firma L4”, krasta nostiprināšanas būvprojektu izstrādāja valsts SIA “Meliorprojekts”, kas veic arī autoruzraudzību. Būvdarbi tiek veikti projektā “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos–Majoros–Dzintaros”, Nr. 5.1.1.0/17/I/008.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu. Projekta mērķis ir izbūvēt un atjaunojot Lielupes kreisā krasta pretplūdu būves, lai pielāgotu plūdu risku skartās teritorijas pilsētā klimata pārmaiņām, nodrošinot pašvaldības iedzīvotājiem kvalitatīvāku dzīves vidi, kā arī palielinātu plūdu riska skartā reģiona (Dubulti–Majori–Dzintari) uzņēmēju saimnieciskās darbības konkurētspēju un nodrošinātu uzņēmējdarbības turpmāku pastāvēšanu.

Projekta kopējās izmaksas ir 5 205 553,77 eiro, no kuriem ERAF finansējums ir 3 230 000,00 eiro, valsts budžeta dotācija ir 211 687,51 eiro, bet Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības finansējums – 1 763 866,26 eiro.