Sabiedrība Izglītība
1. septembris skolā

Otrdien, 13. februārī, plkst. 12.00 Izglītības, jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēdē tiks skatīts jautājums par Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskolas izveidošanu, reorganizējot Jūrmalas Jaundubultu pamatskolu un Jūrmalas Pumpuru vidusskolu.

Plānots, ka no šā gada septembra stāsies spēkā Izglītības un zinātnes ministrijas virzītā izglītības sistēmas reforma. Ministrija mainīs kārtību, kādā piešķirs valsts finansējumu izglītībai, par galveno kritēriju nosakot skolēnu skaitu skolās.

Atbilstoši jaunajai kārtībai visā valstī jāveic izglītības iestāžu reorganizācija. Skolas, kurās skolēnu skaits neatbildīs ministrijas noteiktajiem kritērijiem, jau no nākamā mācību gada nevarēs saņemt visu nepieciešamo valsts finansējumu pedagogu algām, lai nodrošinātu skolu tālāku darbu. Kopumā valstī izmaiņas varētu skart 60 skolas.

Lai gan visas Jūrmalas izglītības iestādes atbilst izvirzītajiem kvalitatīvajiem kritērijiem (atbalsts izglītojamajiem, iekļaujošā izglītība, atbalsts izcilībai), tomēr pašlaik atsevišķās izglītības iestādēs ir nepietiekams izglītojamo skaits. Pēc ministrijas aprēķiniem, Jūrmalas valstspilsēta atbilst lielo pilsētu kategorijai, kas nozīmē, ka minimālais izglītojamo skaits, kas ir jāsasniedz katrā no vecumposmiem katrā izglītības iestādē (1.3., 4.6., 7.9. un 10.12. klase), ir 120 skolēni.

Jaunais finansēšanas modelis paredz procentuāli samazinātu valsts finansējumu pedagogu atalgojumam, ja izglītojamo skaits pamatskolā ir mazāks nekā ministrijas noteiktais, savukārt, ja izglītojamo skaits būs nepietiekams vidusskolas posmā, valsts finansējums vispār netiks piešķirts. Jaunais modelis maina arī pastāvošo atbalsta sistēmu pedagogu palīgu finansēšanas kārtībā, paredzot uz 60 izglītojamajiem vienu valsts finansētu pedagoga palīgu, tāpat arī pašvaldības ieguvums būtu sociālā pedagoga finansēšana no valsts budžeta līdzekļiem, ko pašlaik finansē pašvaldība.

Tiek izvērtētas visas Jūrmalas skolas

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas uzstādījumus, Jūrmalas izglītības pārvalde ir izvērtējusi Jūrmalas valstspilsētas skolu tīklu un izstrādājusi priekšlikumus, lai nodrošinātu skolu tīkla izmaiņas atbilstoši ministrijas prasībām. Izstrādājot šos priekšlikumus, Jūrmalas izglītības pārvalde ņēmusi vērā ne tikai skolu finanšu rādītājus, bet arī izglītības iestāžu noslogojumu un skolēnu skaita dinamiku, pedagogu noslodzi, nepieciešamos administratīvos un materiāltehniskos resursus, valsts pārbaudes darbu rezultātus un citus kritērijus, kas nodrošina izglītības kvalitāti. Ņemot vērā pašvaldības teritoriālo izvietojumu un attālumu starp dažādām pilsētas apkaimēm, priekšlikumu izstrāde ir veikta ar mērķi saglabāt  skolu pieejamību (pamatskolas izglītību) visā Jūrmalas valstspilsētas teritorijā pēc iespējas tuvāk skolēnu dzīvesvietām.

Aspazijas pamatskola attīstīs tālmācības programmu

“Saprotam, ka šis izglītības sistēmas sakārtošanas process ir neizbēgams, jo tas ir vienīgais veids, kā mēs varam nodrošināt izglītības iestāžu ilgtspēju, piesaistīt labākos skolotājus un galvenais – nodrošināt augstu izglītības kvalitāti visās Jūrmalas skolās. Izvērtējot ministrijas izstrādāto finansēšanas modeli, katrai Jūrmalas skolai šobrīd ir noteikti konkrēti uzdevumi izglītības kvalitātes uzlabošanai, lai pēc iespējas mērķtiecīgāk atbalstītu gan skolotājus, gan skolēnus. Piemēram, Jūrmalas Aspazijas pamatskolai kā viens no prioritārajiem uzdevumiem ir noteikta bezmaksas tālmācības programmas attīstība. Šī tālmācības programma ir unikāls piedāvājums Jūrmalas izglītības telpā, un jau šobrīd programmai nākamajam mācību gadam ir aicināti pieteikties skolēni 7.–9. klašu posmā. Uzsveru, ka tālmācības programma ir bezmaksas, un domāju, ka šis piedāvājums varētu būt interesants ne tikai Jūrmalas skolēniem, kuriem dažādu iemeslu dēļ nav iespējamas mācības klātienē, mēs varētu piesaistīt skolēnus no jebkuras Latvijas vietas. Jau šomēnes Aspazijas pamatskola ar tālmācības programmas piedāvājumu piedalīsies izstādē “Skola 2024”, kur interesentiem tiks sniegta padziļināta informācija par mācību programmu. Strādāsim arī pie iespējas paplašināt tālmācības programmu citos vecuma posmos,” informē Jūrmalas izglītības pārvaldes vadītājs Edgars Bērziņš.

Plāno apvienot divas izglītības iestādes

Plānots, ka 13. februārī Jūrmalas domes Izglītības, jaunatnes un sporta jautājumu komiteja izskatīs Izglītības pārvaldes sagatavoto priekšlikumu par divu Jūrmalas izglītības iestāžu –  Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas un Jūrmalas Pumpuru vidusskolas apvienošanu, izveidojot Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskolu. Jūrmalas Pumpuru vidusskola šobrīd ir viena no lielākajām Jūrmalas izglītības iestādēm, kurā mācās 929 izglītojamie. Pēdējo četru gadu laikā izglītojamo skaits Pumpuru vidusskolā palielinājies par vairāk nekā 10 procentiem. Savukārt Jaundubultu vidusskolā šajā mācību gadā izglītību iegūst 291 skolēns un, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, izglītojamo skaits samazinājies par 10 procentiem (7.–9. klašu grupā samazinājums ir 30 procenti).

“Ir acīmredzami, ka abas skolas ilgtermiņā tikai iegūtu no apvienošanas. Pumpuru vidusskola, kurai ir ļoti labi kvalitatīvie rādītāji, piemēram, rezultāti valsts eksāmenos un olimpiādēs, un ilgstoša pozitīva pieredze darbā izglītības izcilībai, pēdējos gados ir piedzīvojusi stabilu izglītojamo skaita pieaugumu. Līdz ar to vidusskola saskaras ar izglītības procesam nepieciešamo telpu trūkumu, un jau šobrīd 1.–3. klašu mācību process tiek organizēts Jaundubultu pamatskolas ēkā. Pēc reorganizācijas būs iespēja sakārtot skolas struktūru, dodot iespējas abu skolu izglītojamajiem un pedagogiem pilnvērtīgi izmantot infrastruktūru un kvalitatīvu materiāltehnisko bāzi. Apvienošana pavērtu lielākas iespējas abu skolu pedagogu izaugsmei, veidojot spēcīgu profesionālo metodisko un valodas atbalstu, nodrošinātu savstarpējās mācīšanās un labās prakses pārnesi un stiprinātu iekļaujošās izglītības iespējas. Savukārt skolēniem tā būs iespēja saņemt kvalitatīvu izglītību, motivētus pedagogus, plašāku piedāvājumu vidusskolas izvēles programmām un interešu izglītībai. Apzināmies, ka šobrīd ir nepieciešams ieguldīt papildu laiku un resursus, lai paaugstinātu un nostiprinātu latviešu valodas prasmes tiem pedagogiem un skolēniem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda, un tādējādi nodrošinātu efektīvu pāreju uz mācībām valsts valodā, kas pilnībā jāīsteno līdz 2025. gada 1. septembrim. Esam ieinteresēti reorganizācijas procesā maksimāli saglabāt visus skolēnus un skolotājus un vēlamies, lai viņi justos ērti un pārliecināti par sevi,” skaidro E. Bērziņš.

Plānots, ka Jaundubultu pamatskolas un Pumpuru vidusskolas apvienošana stātos spēkā ar 2024. gada 1. septembri. Paredzēts, ka jautājumu par skolu apvienošanu Jūrmalas dome varētu lemt šā gada februāra domes sēdē. Pēc domes lēmuma pieņemšanas nekavējoši tiktu uzsākts abu skolu reorganizācijas process. Izglītības pārvalde organizēs izglītības programmu licencēšanu, paredzot, ka tiks saglabātas visas abu skolu šobrīd īstenotās mācību programmas.

Par skolu apvienošanu ir informētas abu skolu padomes, kā arī notikušas Izglītības pārvaldes un Jūrmalas pašvaldības pārstāvju tikšanās ar skolu vecākiem.