Būvdarbi
Remontdarbi Bulduros

Vairākās pilsētas apkaimēs ir pabeigti pilsētas ūdensvada un kanalizācijas būvdarbi un ir sāktas nepieciešamās pārbaudes pirms objektu nodošanas ekspluatācijā. Tiek veikta jaunizbūvēto tīklu skalošana, hidrauliskās pārbaudes un dezinfekcija, lai dzeramais ūdens līdz patērētājam nonāktu kvalitatīvs un būtu atbilstošs noteiktajām normām.

Novērš ūdensvada saduļķojumu

Šādi pārbaudes darbi ietekmē visu ūdensapgādes tīklu, pārbaudes procesā hidrauliskā spiediena rezultātā no cauruļvada tiek atrautas laika gaitā uzkrājušās nogulsnes un tīklā var rasties saduļķojums.

Lai visiem ūdensapgādes pakalpojuma saņēmējiem nodrošinātu augstas kvalitātes ūdeni, kā arī nepieļautu atkārtotu ūdens piesārņojuma rašanos tīklā, SIA “Jūrmalas ūdens” ir uzsākusi cauruļvadu skalošanu visā sistēmā, kas tiks veikta dažādos tīkla posmos līdz septembra beigām.

Sākta ūdensvada skalošana

Augustā ūdensvada skalošana veikta Bulduru un Lielupes apkaimēs (no Krišjāņa Barona ielas līdz Vienības prospektam un līdz Oskara Kalpaka ielai), līdz 17. septembrim skalošanas darbus plānots pabeigt Buļļuciemā un Lielupē (no Oskara Kalpaka ielas līdz 33. līnijai), Dzintaros un Majoros (no Miera ielas līdz Jaunajai ielai). Septembra vidū cauruļvadu skalošanu sāks Dubultos (no Baznīcas ielas līdz Ogres ielai), darbus plānots pabeigt līdz 24. septembrim.

Jāuzsver, ka saduļķojums nav veselībai kaitīgs. Ja tas tiek konstatēts, jānotecina ūdens, jo pēc neilga brīža saduļķojums lielākoties pazūd un dzeramais ūdens ir atbilstošā kvalitātē. Ja mājsaimniecībā uzstādīta pret ūdens kvalitāti jutīga tehnika, aicinām ievērot konkrētās tehnikas ražotāja norādījumus.

Saduļķojums var rasties arī situācijās, kad tiek atvērts tīklā esošais hidrants, ko lieto ugunsdzēsības vajadzībām, vai veicot tā darbības regulāro pārbaudi. Tāpat lokāls saduļķojums ūdens spiediena svārstību rezultātā var rasties, ja īpašumā esošais ūdensvads ir nolietojies un vairākus gadu desmitus kalpojušās caurulēs izveidojušies nosēdumi.

Kur var saņemt informāciju?

 • Informāciju par skalošanas darbiem, kas skar konkrēto mājsaimniecību, var saņemt SIA Jūrmalas ūdens” Avārijas dienestā visu diennakti pa tālruni 80205004, 67751045, 67811380.
 • Gadījumos, kad konstatētas ar būvniecību saistītas problēmas vai nepilnības, aicinām zvanīt pa tālruni 29119290 vai rakstīt uz e-pasta adresi zinojumi@jurmalasudens.lv.
 • Jautājumos, kas saistīti ar ūdenssaimniecības attīstību un pieslēgumu ierīkošanu jaunizbūvētajiem ūdenssaimniecības tīkliem, aicinām zvanīt pa tālruni 67811384 vai 29209695 vai rakstīt uz e-pasta adresi project@jurmalasudens.lv.
 • Informācija par aktuālajiem jautājumiem saistībā ar ūdenssaimniecības attīstības projekta ceturtās kārtas īstenošanu – tīmekļvietnē www.jurmalasudens.lv, kā arī Facebook” un Twitter”.
 • Par būvdarbiem var jautāt darbu vadītājiem, kuru tālruņi ir norādīti vietnē www.jurmalasudens.lv sadaļā Investīciju projekts” – Jaunumi” virs konkrēto būvdarbu līgumu ielu sarakstiem.
 • Jautājumos, kas saistīti ar tehnisko noteikumu pieslēgumu izbūvei pieprasīšanu, tālruņi 25611336, 67811381.

 

Kā ierīkot pieslēgumu jaunizbūvētajiem tīkliem?

Lai pievienotos jaunizbūvētajām pilsētas ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas komunikācijām (ŪK), ir jāsāk ar tehnisko noteikumu pieprasījumu.

Nepieciešami šādi dokumenti: 

 1. parakstīts iesniegums (veidlapa pieejama vietnē  www.jurmalasudens.lv vai personīgi vēršoties SIA “Jūrmalas ūdens” Promenādes ielā 1A);
 2. zemesgabala robežu plāns (kopija);
 3. zemesgrāmatu akts (kopija);
 4. ja ir kopīpašums – koplietošanas līgums / kopīpašnieku piekrišana iecerētajiem darbiem (kopija);
 5. ūdensvada un kanalizācijas tīklu skice ar vēlamo komunikāciju ceļu īpašumā, skicē norādot vēlamās ŪK izvadu vietas mājas sienā (mājas kontūrā);
 6. decentralizētās kanalizācijas sistēmas (DKS) apliecinājums (veidlapa pieejama www.jurmalasudens.lv vai personīgi vēršoties SIA “Jūrmalas ūdens” Promenādes ielā 1A) – ja nekustamajā īpašumā tāda sistēma tiek izmantota un sākotnējais apliecinājums SIA Jūrmalas ūdens” vēl nav iesniegts.

Parakstītu iesniegumu ar pievienojamajiem dokumentiem var nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi tehniskadala@jurmalasudens.lv vai pa pastu SIA “Jūrmalas ūdens” Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības nodaļai, 8. kab., Promenādes ielā 1A, Jūrmalā, LV-2015.

Tehnisko noteikumu dokumentu sagatavošana ir bez maksas. Tālruņi informācijai 25611336, 67811381.

Sāks kanalizācijas aku pārbaudes

SIA “Jūrmalas ūdens” uzsāk DKS jeb izsmeļamo kanalizācijas bedru tehniskās kvalitātes pārbaudes, lai pārliecinātos, ka kanalizācijas saturs nesūcas gruntī. Pirmos pārbaudīs tos īpašumus, par kuriem nav iesniegtas DKS apliecinājuma veidlapas, kā arī tos, kuriem vidējais ūdens patēriņš gadā būtiski nesakrīt ar iesniegtajā veidlapā norādīto uzkrāto un izvesto kanalizācijas saturu vai kuri neparādās asenizatoru uzņēmumu gada pārskatos.

SIA “Jūrmalas ūdens” atgādina, ka normatīvie akti nosaka, ka DKS īpašniekiem ir jāsaglabā čeki par kanalizācijas bedres satura izvešanas pakalpojumu.