Pašvaldība Izglītība Sabiedrība

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai nodoti divi ar pirmsskolas izglītības iegūšanu saistīti saistošo noteikumu projekti. Apspriešanai nodotie saistošo noteikumu projekti nosaka kārtību, kādā:

  • Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs tiek veikta pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācija, uzņemšana un atskaitīšana;
  • Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība nodrošina privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, noteikto izmaksu par izglītības programmas īstenošanu un ēdināšanas izdevumu segšanu.

Saistošo noteikumu „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” izdošanas mērķis ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā noteikt vienotu bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību uzņemšanai pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, kur būtiskākās izmaiņas:

  • ir mainīts minimālais laiks, kas jānorāda pirms uzsākt iestādes apmeklējumu,
  • kārtība, kādā rīkojas izglītības iestādes vadītājs, ja izglītības iestādē atbrīvojas brīvas vietas,
  • pievienots iesniegums par bērna uzņemšanu izglītības iestādē, 
  • papildināta kārtība, kādā bērnu atskaita no izglītības iestādes.

Būtiskākās izmaiņas, kas paredzētas saistošajos noteikumos "Kārtība, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu" ir:

  • iekļauti noteikumi par to, kādi dokumenti jāiesniedz kopā ar iesniegumu par pašvaldības atbalsta piešķiršanu privātās izglītības iestādes apmeklēšanai;
  • iekļauta kārtība, kādā pārtrauc pašvaldības atbalsta izmaksu privātās izglītības iestādes apmeklēšanai.

Ar saistošo noteikumu projektiem var iepazīties sadaļā "Saistošo noteikumu projekti", viedokli var izteikt līdz š.g. 28.martam.

Aicinām jūrmalniekus būt aktīviem un sekot līdzi norisēm pašvaldībā, lai kopīgi varētu pilnvērtīgāk realizēt sabiedrības intereses! 

2023. gada 1. janvārī stājās spēkā jaunais Pašvaldību likums, kas paredz iedzīvotājiem daudz plašākas iespējas iesaistīties pašvaldību darbā. Viena no būtiskākajām iespējām ir ikvienam interesentam izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektiem. 

Minimālais termiņš sabiedrības viedokļa noskaidrošanai ir divas nedēļas. Saņemtie viedokļi par saistošo noteikumu projektu tiks apkopoti un atspoguļoti šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā. Noteikumu projektus tālāk skatīs atbilstošajās domes nozaru komitejās un gala lēmumu pieņems Jūrmalas domes sēdē.