Sabiedrība

Jūrmalas pašvaldība atkārtoti izsludina līdzfinansējuma piešķiršanu projektu īstenošanai divās kategorijās: publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanai un veselības aprūpes pieejamības palielināšanai un veselīga dzīvesveida veicināšanai. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 31. maijs.

Jums ir IDEJA labam projektam?

Vērsieties biedrībā, nodibinājumā vai reliģiskā organizācijā!

  • Līdz 31. maijam – iepazīšanās ar nolikumu, konsultācijas, pieteikuma sagatavošana un iesniegšana
  • Līdz 2022. gada 3. ceturkšņa beigām projektu vērtēšana, apstiprināšana domē un vienošanās noslēgšana
  • 12 mēneši – IDEJAS īstenošana

Īstenojiet savu ieceri! Līdzfinansē pašvaldība

Iedzīvotājiem tā ir laba iespēja ar pašvaldības līdzfinansējumu veidot ērtāku, patīkamāku dzīves vidi – labiekārtot apkaimi, rīkot dažādus pasākumus un aktivitātes veselīga dzīvesveida veicināšanai.

Projektus var pieteikt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija; iesniedzējam ir tiesības projektu īstenot partnerībā. Projektu realizēšanas periods ir līdz 12 mēnešiem no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas.

Projekta pieteicējs var iesniegt ne vairāk kā vienu pieteikumu kādā no kategorijām un kopumā ne vairāk kā vienu pieteikumu katrā no konkursa kārtām.

Maksimālais Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 90% no projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas. Projekti tiks vērtēti atsevišķi katrā kategorijā atbilstoši noteiktajām prioritātēm.

Publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana, tostarp atpūtas infrastruktūras atjaunošana vai izveide

Projekti publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanai var tikt realizēti uz juridiskai vai fiziskai personai piederošas zemes, kā arī kopīpašniekiem piederošas zemes. Projekti nevar tikt īstenoti uz pašvaldībai piederošas zemes.

Projektu prioritātes:

  • publiski pieejamu (arī daudzdzīvokļu namu kopīpašumā esošu) bērnu rotaļu laukumu atjaunošana vai izveide;
  • publiski pieejamu (arī daudzdzīvokļu namu kopīpašumā esošu) teritoriju labiekārtošana;
  • publiski pieejamas atpūtas infrastruktūras (arī daudzdzīvokļu namu kopīpašumā esošas) izveide vai atjaunošana.

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms projektam ir 7000,00 eiro.

Kontaktpersona – Anija Pluģe: anija.pluge@jurmala.lv, tālr. +371 28675200.

Pasākumi veselības aprūpes pieejamības palielināšanai un veselīga dzīvesveida veicināšanai

Projektu prioritātes:

  • pasākumi fizisko aktivitāšu veicināšanai, īpaši ģimenēm ar maziem bērniem, sekmējot ikdienas fizisko aktivitāšu palielināšanos;
  • pasākumi saskaņā ar tematisko dienu kalendāru;
  • pasākumi iedzīvotāju garīgās veselības stiprināšanai.

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms projektam ir 7000,00 eiro.

Kontaktpersona – Raimonda Dakša: raimonda.daksa@jurmala.lv, tālr. +371 27714535.

Konkursa nolikums

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums (2016. gada 25. novembra nolikums Nr. 54)