Ķemeru purvs

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – Ķemeru nacionālais parks, dabas parks „Ragakāpa” un dabas liegums „Lielupes grīvas pļavas", iekļautas Eiropas Savienības dabas daudzveidības saglabāšanai izveidotā aizsargājamo teritoriju tīkla Natura 2000 sastāvā. Vietējas nozīmes dabas lieguma statuss piešķirts Darmštates priežu audzei.