Procedūra
Informatīvais paziņojums

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam)

Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde informē, ka ir pieņemts lēmums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu:

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums

10.08.2022.

Paredzētās darbības nosaukums

Dzīvojamās mājas pārbūve un palīgēkas būvniecība

Iesniedzējs

Fiziska persona

 

Paredzētās darbības norises vietas adrese

Parka iela 6 (zemes vienības kadastra apzīmējums 13000102104), Jūrmala

Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā

 

Atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā

Atrašanās virszemes

ūdensobjektu aizsargjoslā

 

Neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā

Informācija par paredzēto darbību

Saskaņā ar iesniegumu plānota dzīvojamās mājas ar apbūves laukumu ~137 m2 pārbūve. Ēkai paredzēti šādi inženierkomunikāciju risinājumi: ūdensapgādi un sadzīves kanalizāciju paredzēts nodrošināt ar pieslēgumu pie SIA “Jūrmalas ūdens” centralizētajiem tīkliem, savukārt siltumapgādi paredzēts nodrošināt ar gāzes apkures katlu. Papildus paredzēta palīgēkas būvniecība ar apbūves laukumu ~91 m2, zem palīgēkas paredzēta pazemes stāva izbūve, kurā integrējamas vēsturiskā pagraba telpas.Paredzēta arī divu palīgēku nojaukšana.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību 10 darba dienu laikā rakstiski var iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv.