Procedūra
Informatīvais paziņojums

 

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam)

Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde informē, ka ir pieņemts lēmums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu:

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums

30.05.2022.

Paredzētās darbības nosaukums

Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība

Iesniedzējs

Fiziska persona

Paredzētās darbības norises vietas adrese

Otīlijas iela 3 (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 0142203), Jūrmala

Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā

 

Atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā

Atrašanās virszemes

ūdensobjektu aizsargjoslā

 

Neatrodas virszemes ūdensobjekta aizsargjoslā

Informācija par paredzēto darbību

Paredzēta dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība. Dzīvojamās ēkas - savrupmājas jaunbūvei paredzēti pieslēgumi pie teritorijā esošajiem centralizētajiem inženiertīkliem, t.sk. - ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas pieslēgums, elektroenerģijas pieslēgums. Paredzēts jauns gāzes apgādes pieslēgums pie gāzes vada Sarmas ielā. Būvprojekta ietvaros tiks izstrādāti detalizētāki inženierrisinājumi. Lietusūdeņus no ēkas paredzēts novadīt gruntī.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību 10 darba dienu laikā rakstiski var iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski lielriga@vvd.gov.lv.