Procedūra
Informatīvais paziņojums

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam)

Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam:

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums

Iesniegums: 2022. gada 12. aprīlis

Papildinformācija: 2022. gada 11. maijs

Paredzētās darbības nosaukums

Divu dzīvokļu dzīvojamās mājas un saimniecības ēku pārbūve

Iesniedzējs

Fiziska persona

Paredzētās darbības norises vietas adrese

Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 1300 019 1309, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 1300 019 1309, ēkas ar kadastra apzīmējumiem 1300 019 1309 001, 1300 019 1309 002, 1300 019 1309 003, 1300 019 1309 004, 1300 019 1309 005, Kaugurciema iela 67, Jūrmala, LV-2016

Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Neatrodas

Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā

Atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslā, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija

Atrašanās virszemes
ūdensobjektu aizsargjoslā

Neatrodas

Informācija par paredzēto darbību

Paredzēta ēku pārbūve, nepalielinot esošos apbūves laukuma un apbūves blīvuma rādītājus. Būvprojekts paredz 1. dzīvokļa un virs tā esošās bēniņu daļas pilnīgu demontāžu un atjaunošanu pa esošo dzīvojamās ēkas kontūru. Paredzētas 2 izbūves otrā stāva paplašināšanai, kur plānotas 2 guļamistabas un savienotais sanmezgls. Dzīvojamās mājas 2. dzīvoklī paredzēta palodžu pazemināšana, durvju un logu nomaiņa, jumta siltināšana. 2. stāvā virs ieejas paredzēts izbūvēt balkonu. Saimniecības ēkā paredzēta garāža auto novietošanai, pirts ar ģērbtuvi, tehniskā telpa un malkas šķūnis.

Ūdensapgāde un sadzīves notekūdeņu novadīšana paredzēta no/uz ieprojektētām komunikācijām Kaugurciema ielā (Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta, Būvprojekts “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Kaugurciemā”). Līdz būvprojekta realizācijai dabā paredzēta aka ar pagaidu ūdens urbumu līdz 20 metriem dziļumā un pagaidu sadzīves kanalizācijas notekūdeņu hermētiskā krājtvertne.

Paredzēta žoga novietošana pa zemesgabala robežu. Iebraukšana teritorijā pa esošu iebrauktuvi no Kaugurciema ielas puses.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, vai elektroniski: ap@vvd.gov.lv.