Procedūra
Informatīvais paziņojums

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam)

Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde informē, ka ir pieņemts lēmums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu:

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums

22.12.2022.

Paredzētās darbības nosaukums

Dzīvojamās mājas pārbūve un saimniecības ēkas būvniecība

Iesniedzējs

SIA REALKOM J

Reģ. Nr. 40003811592

Raiņa iela 83-45, Jūrmala, elva1@tvnet.lv

Paredzētās darbības norises vietas adrese

Kaugurciema iela 3 (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 019 1911), Jūrmala

Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā

Atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā

Atrašanās virszemes

ūdensobjektu aizsargjoslā

Neatrodas virszemes ūdensobjekta aizsargjoslā

Informācija par paredzēto darbību

Paredzēta dzīvojamās mājas pārbūve un saimniecības ēkas būvniecība. Izmaiņas skar savrupmājas plānojumu, fasādes. Esošo garāžu paredzēts nojaukt, tās vietā jauna saimniecības ēka.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību 10 darba dienu laikā rakstiski var iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski lielriga@vvd.gov.lv.