Procedūra
Informatīvais paziņojums

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam)

Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde informē, ka ir pieņemts lēmums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu:

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums

01.11.2022.

Paredzētās darbības nosaukums

Elektrotīkla pārbūve

Iesniedzējs

SIA “Elko”, reģ.Nr. 40003002094

Paredzētās darbības norises vietas adrese

Nekustamie īpašumi ar kadastra Nr. 13000090016; 13000090020; 13000090040; 13000090107, 13000090130, 13000091306, 13000091704, 13000092324, 13000092416, 13000092512, 13000092619, 13000092804, 13000092811, 13000092921, 13000094105, 13000094125, 13000094201, 13000094222, 13000094425, 13000094718), Jūrmala

Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā

Atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā

Atrašanās virszemes

ūdensobjektu aizsargjoslā

Neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā

Informācija par paredzēto darbību

Saskaņā ar iesniegumu paredzēts izbūvēt zemē guldītu kabeli ar kopgarumu ~ 2 km. Kabeļlīniju izbūvei paredzēts izrakt tranšeju no 0.7 līdz 1.5 m dziļumā un līdz 0.5 m platumā. Tranšeju rakšana paredzēta, pielietojot mazgabarīta ekskavatorus, kā arī atsevišķās vietās pielietojot roku darbu (vietās, kur nav iespējams piebraukt ar tehniku). Tehnikas piebraukšana paredzēta pa esošajām elektrolīniju trasēm, kā arī pa esošajiem piebraucamajiem ceļiem un ielām.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību 10 darba dienu laikā rakstiski var iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv.