Uzdevumi

  • izvērtēt Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas ierosinājumu, ņemot vērā situāciju attiecīgajā kvartālā,
  • pieņemt lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu,
  • izstrādāt dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platības un robežu pārskatīšanas priekšlikumu,
  • sagatavot un iesniegt Jūrmalas pilsētas domei lēmuma projektu par attiecīgajai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu.

Kontakti

  • Jolanta Gau – komisijas priekšsēdētāja, Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas ģeodēziste;
  • Vita Zvejniece – komisijas priekšsēdētājas vietniece, Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja;
  • Maija Putniņa – Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vecākā referente;
  • Solvita Beitāne – Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas teritorijas plānotāja.

Normatīvie akti