Kam pienākas nodevas atvieglojums vai atbrīvojums

Mobilajās ierīcēs tabulu skatīt PDF formātā

Persona, kurai ir tiesības uz nodevas atbrīvojumu vai atvieglojumu

Maksa par caurlaidi
(nodeva vai maksas pakalpojums par datu apstrādi)

īpašumā, valdījumā vai turējumā reģistrētam transportlīdzeklim

1 lietošanā esošam transportlīdzeklim

persona ir deklarējusi dzīvesvietu Jūrmalas valstspilsētā

bezmaksas
(bez pieteikuma*)

3,40 EUR
jāiesniedz pieteikums

Caurlaidi piešķir CSDD reģistrētam transportlīdzeklim, ja izpildās kāds no nosacījumiem:

 • ir samaksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis;
 • uz personas vārda nav reģistrēti transportlīdzekļi un ir derīga attiecīgās kategorijas vadītāja apliecība

personai piederošais nekustamais īpašums atrodas Jūrmalas valstspilsētā

bezmaksas
(bez pieteikuma*)

persona, kuras laulātais ir deklarējis dzīvesvietu Jūrmalas valstspilsētā vai laulātā īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas valstspilsētā

10,70 EUR
jāiesniedz pieteikums

caurlaidi nepiešķir

persona, kuras ģimenes locekļu (bērnu, vecāku) īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas valstspilsētā

26,75 EUR
(no 01.07. – 13,38 EUR)
jāiesniedz pieteikums

persona īrē dzīvojamās telpas Jūrmalā vai lieto izglītības iestādes dienesta viesnīcas dzīvojamās telpas.

Tiek pārbaudīts, vai īres līgums ir ierakstīts zemesgrāmatā.

11,50 EUR
jāiesniedz pieteikums un īres līgums kopija

11,50 EUR
jāiesniedz pieteikums un īres līguma kopija

Caurlaidi piešķir CSDD reģistrētam transportlīdzeklim, ja izpildās kāds no nosacījumiem:

 • ir samaksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis;
 • uz personas vārda nav reģistrēti transportlīdzekļi un ir derīga attiecīgās kategorijas vadītāja apliecība

persona dzīvošanai paredzētu nekustamo īpašumu Jūrmalā ieguvusi valdījumā (piemēram, mantojusi), vai personas lietojumā un valdījumā Jūrmalas valstspilsētā ir dzīvojamo māju palīgēka, garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, garāžu īpašnieku biedrības garāža (izņemot smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāža), ja tā netiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai

11,50 EUR
jāiesniedz pieteikums un dokumenta par īpašuma valdījuma vai lietojuma tiesībām kopija

11,50 EUR
jāiesniedz pieteikums un dokumenta par īpašuma valdījuma vai lietojuma tiesībām kopija

Caurlaidi piešķir CSDD reģistrētam transportlīdzeklim, ja izpildās kāds no nosacījumiem:

 • ir samaksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis;
 • uz personas vārda nav reģistrēti transportlīdzekļi un ir derīga attiecīgās kategorijas vadītāja apliecība

* tikai CSDD reģistrētajiem transportlīdzekļiem. Ja transportlīdzeklis reģistrēts ārvalstīs, jāiesniedz pieteikums un jāuzrāda reģistrācijas apliecības oriģināls.

Mobilajās ierīcēs tabulu skatīt PDF formātā

Persona, kurai ir tiesības uz nodevas atbrīvojumu vai atvieglojumu

Maksa par caurlaidi
(nodeva vai maksas pakalpojums par datu apstrādi)

īpašumā, valdījumā vai turējumā reģistrētam transportlīdzeklim

1 lietošanā esošam transportlīdzeklim
(ar pilnu masu līdz 3,5 t)

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta iestādes darbinieks

10,70 EUR
jāiesniedz pieteikums

Caurlaidi piešķir CSDD reģistrētam transportlīdzeklim, ja izpildās kāds no nosacījumiem:

 • ir samaksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis;
 • uz personas vārda nav reģistrēti transportlīdzekļi un ir derīga attiecīgās kategorijas vadītāja apliecība

26,75 EUR
(no 01.07. - 13,38 EUR)
jāiesniedz pieteikums

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības, kuras 100% kapitāla daļu pieder Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai, darbinieks

26,75 EUR
(no 01.07. - 13,38 EUR)
jāiesniedz pieteikums

53,50 EUR
(no 01.07. - 26,75 EUR)
jāiesniedz pieteikums

Jūrmalas valstspilsētas teritorijā esošas ārstniecības iestādes, kurai noslēgts līgums par valsts finansētu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu, darbinieks vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieks, kas veic darba pienākumus Jūrmalas valstspilsētas teritorijā

26,75 EUR
(no 01.07. - 13,38 EUR)
jāiesniedz pieteikums

53,50 EUR
(no 01.07. - 26,75 EUR)
jāiesniedz pieteikums

Jūrmalas valstspilsētas teritorijā reģistrētā sporta kluba licencēts dalībnieks, treneris vai dalībnieka (bērna) vecumā līdz 18 gadiem vecāks

26,75 EUR
(no 01.07. - 13,38 EUR)
jāiesniedz pieteikums, izziņa no sporta kluba un licences kopija

53,50 EUR
(no 01.07. - 26,75 EUR)
jāiesniedz pieteikums, izziņa no sporta kluba un licences kopija

valsts budžeta iestādes, valsts aģentūras vai kapitālsabiedrības, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij un to pārraugošā darbība noris Jūrmalas valstspilsētā, darbinieks

53,50 EUR
(no 01.07. - 26,75 EUR)
jāiesniedz pieteikums

74,90 EUR
(
no 01.07. - 37,45 EUR)
jāiesniedz pieteikums

persona, kura strādā, studē vai mācās izglītības iestādē, kas atrodas Jūrmalas valstspilsētā

53,50 EUR
(no 01.07. - 26,75 EUR)
jāiesniedz pieteikums un izziņa no mācību iestādes

74,90 EUR
(no 01.07. - 37,45 EUR)
jāiesniedz pieteikums un izziņa no mācību iestādes

bērna vecāks, ja bērns mācās vai iegūst profesionālās ievirzes izglītību izglītības iestādē, kas atrodas īpaša režīma zonā Jūrmalā

53,50 EUR
(no 01.07. - 26,75 EUR)
jāiesniedz pieteikums un izziņa no mācību iestādes

74,90 EUR
(no 01.07. - 37,45 EUR)
jāiesniedz pieteikums un izziņa no mācību iestādes

reliģiskās organizācijas (kas veic reliģiskās organizācijas, labdarības vai sociālās aprūpes darbību) vai sabiedriskā labuma organizācijas (kas veic labdarības vai trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanas darbību Jūrmalā) darbinieks

53,50 EUR
(no 01.07. - 26,75 EUR)
jāiesniedz pieteikums un apliecinājums, ka organizācija veic labdarības vai trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanas darbību Jūrmalā

 

persona, kura ir reģistrējusi saimniecisko darbību un kurai nekustamais īpašums Jūrmalas valstspilsētā ir nodots lietošanā, pamatojoties uz pilnvarojuma dokumentu par pārvaldīšanas, apsaimniekošanas tiesībām

11,50 EUR
jāiesniedz pieteikums un dokumenta par īpašuma pārvaldīšanu, apsaimniekošanu kopija

 

Caurlaidi piešķir CSDD reģistrētam transportlīdzeklim, ja izpildās kāds no nosacījumiem:

 • ir samaksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis;
 • uz personas vārda nav reģistrēti transportlīdzekļi un ir derīga attiecīgās kategorijas vadītāja apliecība
 1. Caurlaide nav nepieciešama, ja transportlīdzeklis ir pielāgots vadītājam invalīdam (Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā jābūt reģistrētai transportlīdzekļa pārbūvei).
 2. Bezmaksas caurlaidi var reģistrēt:

Mobilajās ierīcēs tabulu skatīt PDF formātā

Persona, kurai ir tiesības uz nodevas atbrīvojumu vai atvieglojumu

īpašumā, valdījumā vai turējumā reģistrētam transportlīdzeklim

lietošanā esošam transportlīdzeklim

I grupas invalīds, kā arī invalīds, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās

1 transportlīdzeklim
jāiesniedz pieteikums

caurlaidi nepiešķir

persona, kurai ir piešķirts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statuss

jāiesniedz pieteikums (1 reizi), uzrādot Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības oriģinālu

persona, kas pārvadā I grupas invalīdus, bērnus invalīdus kā arī invalīdus, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās

jāiesniedz pieteikums dienas caurlaidei:

Caurlaide derīga pēc pieteikuma reģistrēšanas

persona, kas pārvadā fiziskas personas uz ārstniecības iestāžu reģistrā reģistrēto ārstniecības iestādi Jūrmalā, kas noslēgusi sadarbības līgumu ar Jūrmalas valstspilsētas administrāciju*, ja pārvadājums ir saistīts ar ārstniecības pakalpojuma saņemšanu

jāiesniedz pieteikums dienas caurlaidei epakalpojumu portālā.
Caurlaide derīga pēc tam, kad ārstniecības iestāde apstiprina vizīti.

* Sadarbības līgumu ar Jūrmalas valstspilsētas administrāciju noslēgušas šādas ārstniecības iestādes:

 1. “Amberdent Clinic” SIA
 2. “Jūrmalas slimnīca” SIA
 3. “Klīnika Dzintari” SIA
 4. “Nacionālais Rehabilitācijas centrs “Vaivari”” VSIA
 5. “Pallas clinic” SIA
 6. “Servisa Aģentūra AG” SIA
 7. Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA)
 8. Veselības centru apvienība (Dubultu poliklīnika) AS

Mobilajās ierīcēs tabulu skatīt PDF formātā

Persona, kurai ir tiesības uz nodevas atbrīvojumu vai atvieglojumu

Maksa par caurlaidi
(nodeva vai maksas pakalpojums par datu apstrādi)

īpašumā, valdījumā vai turējumā reģistrētam transportlīdzeklim

1 lietošanā esošam transportlīdzeklim
(ar pilnu masu līdz 3,5 t)

persona, kurai ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni)

53,50 EUR
(no 01.07. – 26,75 EUR)
jāiesniedz pieteikums

Mobilajās ierīcēs tabulu skatīt PDF formātā

Persona, kurai ir tiesības uz nodevas atbrīvojumu vai atvieglojumu

Maksa par caurlaidi
(nodeva vai maksas pakalpojums par datu apstrādi)

īpašumā, valdījumā vai turējumā reģistrētam transportlīdzeklim

1 lietošanā esošam transportlīdzeklim (ar pilnu masu līdz 3,5 t)

juridiskā persona, kuras Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītā juridiskā adrese reģistrēta Jūrmalas valstspilsētā

bezmaksas
(bez pieteikuma*)

caurlaidi nepiešķir

atkritumu apsaimniekotājs, ar kuru Jūrmalas valstspilsētas administrācijai ir spēkā esošs pakalpojuma līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā

bezmaksas caurlaides tikai kravas atkritumvedējiem
jāiesniedz pieteikums

Jūrmalas valstspilsētas teritorijā esoša valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij

53,50 EUR
(no 01.07. - 26,75 EUR)
jāiesniedz pieteikums

valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij un to pārraugošā darbība noris Jūrmalas pilsētā

53,50 EUR
(no 01.07. - 26,75 EUR)
jāiesniedz pieteikums

reliģiskā organizācija (kas veic reliģiskās organizācijas, labdarības vai sociālās aprūpes darbību) vai sabiedriskā labuma organizācija (kas veic labdarības vai trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanas darbību Jūrmalā)

53,50 EUR
(no 01.07. - 26,75 EUR)
jāiesniedz pieteikums un apliecinājums, ka organizācija veic labdarības vai trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanas darbību Jūrmalā

persona, kurai ir tiesības lietot transportlīdzekli, kas atbrīvots no nodevas maksāšanas saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem

bezmaksas, bez skaita ierobežojuma
jāiesniedz pieteikums

pārvadātājs, kas nodrošina regulāro pasažieru pārvadājumu veikšanu (sabiedriskais transports)

bezmaksas
(bez pieteikuma)

caurlaidi nepiešķir

Kā noformēt caurlaidi

1. Pieteikuma iesniegšana → 2. Pieteikuma apstiprināšana →  3. Nodevas vai maksas pakalpojuma apmaksa → Derīga caurlaide
 1. Pieteikumu nodevas atvieglojumam vai atbrīvojumam var iesniegt:
  • epakalpojumu portālā, autorizējoties ar internetbanku, E-ID karti, e-paraksta viedkarti vai e-paraksta mobilo aplikāciju.
   ! Informējam, ka saistībā ar pakalpojumu portāla latvija.lv uzlabošanas darbiem, iespējami arī Jūrmalas e-pakalpojumu portāla darbības pārtraukumi.
  • e-adresē www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90000056357;
  • klātienē, aizpildot veidlapu Apmeklētāju apkalpošanas centros,
  • elektroniski parakstītu dokumentu nosūtot uz e-pasta adresi pasts@jurmala.lv:
   • – aizpilda persona, kurai ir tiesības uz nodevas atvieglojumu;
   • – aizpilda jūrmalnieks, ja tā īpašumā ir ārvalstīs reģistrētais transportlīdzeklis vai caurlaide nepieciešama lietošanā esošam transportlīdzeklim (nodevas atbrīvojums);
   •  –­ aizpilda persona, kurai ir tiesības uz nodevas atbrīvojumu (gadījumos, kad persona Jūrmalā īrē dzīvojamās telpas vai tās iegūtas valdījumā, lieto izglītības iestādes dienesta viesnīcas telpas, apsaimnieko īpašumu u.c.);
   • – aizpilda persona ar invaliditāti (I grupas invalīds vai invalīds, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās), ja tā īpašumā, valdījumā vai turējumā reģistrēts transportlīdzeklis (nodevas atbrīvojums). Bezmaksas caurlaide!
   • – aizpilda persona, kurai piešķirta caurlaide ar nodevas atvieglojumu un kura to vēlas pārreģistrēt uz citu transportlīdzekli.
   • – aizpilda persona, kurai ir piešķirts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statuss, ja tās īpašumā, valdījumā vai turējumā reģistrēts transportlīdzeklis (nodevas atbrīvojums). Pieteikums jāaizpilda vienu reizi un turpmākajos gados caurlaide uz īpašumā, valdījumā vai turējumā esošo transportlīdzekli tiks reģistrēta automātiski. Bezmaksas caurlaide!
   • Atkarībā no atvieglojuma vai atbrīvojuma veida pieteikumam var būt nepieciešams pievienot papildu dokumentus (skat. SN 2.pielikumu). Ja pieteikumu iesniedz, lai reģistrētu caurlaidi ārvalstīs reģistrētam transportlīdzeklim, Apmeklētāju apkalpošanas centrā jāuzrāda transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības oriģināls. 
 2. Pieteikums tiek izskatīts 5 darba dienu laikā un par tā izskatīšanas rezultātiem tiek paziņots pa e-pastu (lūdzam pārbaudīt arī mēstuļu  katalogu (spam)). Daļa no pieteikumiem tiek apstrādāta automatizēti un uzreiz, līdz ar to, ja izmantojiet e-pakalpojumu portālu, sekojiet sistēmas paziņojumiem. Tāpat pieteikuma statusa izmaiņām var sekot arī epakalpojumu portālā (sadaļā "Mani pieteikumi") vai noskaidrot pa tālruni +371 67093816, +371 67093843.
 3. Samaksāt nodevu vai maksas pakalpojumu var:
  • epakalpojumu portālā (sadaļā "Mani pieteikumi" pie iesnieguma statusa izvēlēties "Apmaksāt" maksājumu var veikt ar internetbanku vai maksājumu karti). Portālā veiktais maksājums tiek apstrādāts automātiski un caurlaide reģistrēta vidēji 30 min. laikā no samaksas brīža.
  • Jūrmalas valstspilsētas administrācijas kasē (Jomas iela 1/5, Jūrmalā).
  • ar pārskaitījumu – jāņem vērā, ka caurlaide tiks reģistrēta 1–2 darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas Jūrmalas valstspilsētas administrācija norēķinu kontā!
 • Rekvizīti maksas pakalpojumu apmaksai 3.40 EUR un 11.50 EUR apmērā:
  Saņēmējs: Jūrmalas valstspilsētas administrācija
  Reģistrācijas numurs: 90000056357
  Kredītiestādes nosaukums: A/S “Citadele banka”
  Norēķinu konta numurs: LV81PARX0002484577002
 • Rekvizīti caurlaižu nodevas apmaksai:
  Saņēmējs: Jūrmalas valstspilsētas administrācija
  Reģistrācijas numurs: 90000056357
  Kredītiestādes nosaukums: A/S “Citadele banka”
  Norēķinu konta numurs: LV21PARX0002484571001

Veicot apmaksu, lūdzam obligāti norādīt transportlīdzekļa reģistrācijas numuru!

Elektroniskā caurlaide konkrētam transportlīdzeklim tiek reģistrēta pēc pieteikuma apstiprināšanas un maksājuma saņemšanas pašvaldības budžetā! 

Caurlaide ir derīga no nodevas vai maksas pakalpojuma apmaksas dienas* plkst.00.00. Ja caurlaidi noformē iepriekš, tā būs derīga no norādītā sākuma datuma plkst.00.00

* Diena, kad pašavaldības budžets ir saņēmis maksājumu.

Caurlaidi, kas iegādāta ar nodevas atvieglojumu, 2 reizes nodevas periodā var bezmaksas pārreģistrēt uz citu transportlīdzekli epakalpojumu portālā vai Apmeklētāju apkalpošanas centrā, iesniedzot pieteikumu (veidlapa Nr.5 ) un nodevas samaksu apliecinošs dokumentu.

Kādos gadījumos Jūrmalā var iebraukt bez caurlaides

Bez nodevas samaksas un bez caurlaides īpaša režīma zona Jūrmalā var iebraukt:

 • elektromobiļi;
 • transportlīdzekļi, kas pielāgoti vadītājam invalīdam (Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā jābūt reģistrētai transportlīdzekļa pārbūvei);
 • operatīvie transportlīdzekļi;
 • specializēto dienestu (Satversmes aizsardzības birojs, Militārās izlūkošanas un drošības dienests, Drošības policija) transportlīdzekļi un avārijas dienestu transportlīdzekļi, kuriem piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss;
 • ārvalstu diplomātiskā korpusa transportlīdzekļi;
 • Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības, Militārās policijas, Saeimas, Ministru kabineta, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un prokuratūras īpašumā vai turējumā esošie transportlīdzekļi;
 • Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu īpašumā vai turējumā esošie transportlīdzekļi.

Kad caurlaidi var anulēt

Dienas, nedēļas, mēneša un perioda caurlaides, kas reģistrētas pēc pilnas nodevas summas samaksas, netiek anulētas.

Caurlaidi, kas piešķirta personai ar nodevas atvieglojumu vai atbrīvojumu, anulē, ja:

Mobilajās ierīcēs tabulu skatīt PDF formātā

transportlīdzeklis, uz kuru izsniegta caurlaide, ir noņemts no uzskaites, atsavināts vai pārtraukta tā reģistrācija, nododot speciālas nozīmes numura zīmes

ar attiecīgo notikumu reģistrāciju CSDD transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā

transportlīdzeklim, uz kuru izsniegta caurlaide, piemērots aizliegums izmantot to ceļu satiksmē

transportlīdzeklis, uz kuru izsniegta caurlaide, zaudējis īpašu statusu, kas dod tiesības uz atbrīvojumu no nodevas samaksas vai šīs tiesības zudušas transportlīdzekļa turētāja izmaiņu rezultātā

transportlīdzeklis, uz kuru izsniegta caurlaide, izgājis no īpašnieka vai lietotāja valdījuma citas personas prettiesisku darbību dēļ un par to ir paziņots attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

fiziskā persona, kurai izsniegta caurlaide, ir mirusi

ar nākamo dienu pēc attiecīgo notikumu reģistrācijas vai nosacījumu, kas pastāvēja caurlaides izsniegšanas brīdī, izmaiņām

juridiskā persona, kurai izsniegta caurlaide, ir likvidēta

persona ir zaudējusi tiesības uz nodevas samaksas atvieglojumu vai atbrīvojumu

persona, kurai izsniegta caurlaide, ir lūgusi to anulēt

personas pieteikumā caurlaides saņemšanai vai tam pievienotajos dokumentos sniegta nepatiesa informācija+

ar tās izsniegšanas brīdi

Informāciju par caurlaides anulēšanu var iegūt epakalpojumu portālā (ja transportlīdzeklis reģistrēts Ceļu satiksmes drošības direkcijā un ir epakalpojumu portālā noformēta caurlaide) vai pārbaudot caurlaides derīguma termiņu.

Pēc caurlaides anulēšanas par iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā jāmaksā nodeva. Iebraukšana bez nodevas samaksas tiek uzskatīta par administratīvo pārkāpumu, par kura izdarīšanu ir paredzēts administratīvais sods 50 EUR apmērā.