Caurlaižu kontroli nodrošina Jūrmalas pašvaldības policija ar videotehnisko kontroles ierīču palīdzību. Par iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā bez caurlaides tiek piemērots administratīvais sods 50 EUR.

Kā tiek paziņots par sodu

Pašvaldības policijas amatpersonas lēmums par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu un soda piemērošanu tiek paziņots uz  personas oficiālo elektronisko adresi (uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas) vai nosūtīts vienkāršā pasta sūtījumā uz juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas deklarēto dzīves vietas adresi (uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments).Vispārīgā gadījumā sodu par pārkāpumu piemēro transportlīdzekļa turētājam vai, ja turētājs nav norādīts vai transportlīdzeklis ir noņemts no uzskaites, — transportlīdzekļa īpašniekam. Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtais lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad beidzas termiņš tā pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts, bet, ja lēmums ir pārsūdzēts, — ar brīdi, kad sūdzība ir noraidīta.

Kā samaksāt sodu

Piemērotais naudas sods pilnā apmērā samaksājams ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad stājies spēkā nolēmums par sodu.

  Rekvizīti naudas soda samaksai:

  Saņēmējs: Jūrmalas valstspilsētas administrācija
  Reģistrācijas numurs: 90000056357
  Kredītiestādes nosaukums: Valsts kase
  Norēķinu konta numurs: LV71TREL980200806200B

  Maksājuma mērķī norāda administratīvā pārkāpuma lietas numuru un transportlīdzekļa reģistrācijas numuru.

  Kā var pārsūdzēt lēmumu

  Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt Jūrmalas pašvaldības policijas Tehnisko līdzekļu un sodu kontroles nodaļas priekšniekam 10 darbdienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu sūdzību var: