Apbalvojumus piešķīra Jūrmalas pilsētas pašvaldība, lai izteiktu atzinību iedzīvotājiem, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu Jūrmalas iedzīvotāju veselības jomā un sociālajā aizsardzībā, kā arī pilsoniskas sabiedrības stiprināšanā.

„Valsti stipru dara stipri, godprātīgi, labestīgi un strādīgi cilvēki. Pasniedzot Sabiedriskā labuma balvas, mēs godinām cilvēkus, kuri ar savu nesavtīgo darbu palīdzējuši mūsu Jūrmalas ļaudīm kļūt patstāvīgākiem, iekļauties sabiedrībā un piedalīties sabiedrības dzīvē,  iedvesmojuši viņus, mudinājuši noticēt saviem spēkiem, tādējādi veidojot saliedētu un atbalstošu sabiedrību mūsu pilsētā,” sveicot apbalvojuma saņēmējus, sacīja domes priekšsēdētāja vietniece Rita Sproģe.

Sabiedriskā labuma balvas tika piešķirtas vairākās nominācijās, pasniedzot Goda rakstu, Atzinības rakstus un naudas balvas.

Dzidra Geide 2017

Jūrmalas pilsētas Goda rakstu „Par mūža ieguldījumu veselības aizsardzības jomā” saņēma pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” ārste Dzidra Geide. Dz. Geide veselības un sociālās aprūpes centrā strādā jau 55 gadus. Gadu gaitā ir mainījušies iestādes nosaukumi, tās atrašanās vieta, bet daktere palikusi uzticīga savam darbam un pacientiem. Lai arī Geides kundzei ir vairāk nekā 80 gadu, viņa joprojām ik dienas mēro ceļu no Rīgas uz Sloku pie saviem pacientiem.

Sabiedriskā labuma balva 2017

Nominācijā „Par nesavtīgu palīdzības sniegšanu līdzcilvēkiem” Jūrmalas pilsētas pašvaldības Atzinības raksti tika pasniegti Ivetai Vilkai un Gratam Grāvelsinam. Iveta Vilka ikdienā strādā ar cilvēkiem ar redzes traucējumiem, kā arī neredzīgiem, iesaistot viņus aktivitātēs, sabiedriskajā dzīvē un mācot dažādas prasmes, lai veicinātu patstāvīgu dzīvi. Viņa rod idejas jauniem iedzīvotāju integrācijas projektiem, kuros cilvēkiem ar redzes traucējumiem un neredzīgajiem māca floristiku, kulināriju, rokdarbus, sniedzot iespēju apgūt jaunas prasmes un iesaistīties sabiedrības dzīvē. Grats Grāvelsins, vadot nakts patversmi, palīdz cilvēkiem, kuri nonākuši krīzes situācijā, sniedzot drošu vidi un atbalstu. Glābjot dzīvību kādam no naktspatversmes klientiem, viņš arī apliecinājis sevi kā precīzu un nosvērtu darbinieku un drosmīgu cilvēku, kurš prot rīkoties ārkārtas situācijā.

Atzinības rakstu „Par ieguldījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstībā” saņēma Dagnija Krišjāne. Jau gandrīz 20 gadu viņa strādā ar bērniem un pusaudžiem, un cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, sniedz atbalstu, motivē sasniegt rezultātus un gūt prieku par paveikto. D. Krišjānes un viņas audzēkņu izgatavotie darbi dāvināti sadarbības partneriem Latvijā, kā arī kolēģiem ārvalstīs.

„Par ieguldīto darbu un entuziasmu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā” Jūrmalas pilsētas pašvaldības Atzinības rakstu saņēma Diāna Josta. Lai arī D. Jostas profesionālais darbs nav saistīts ar sociālo jomu, viņa apguvusi surdotulka prasmes, lai sniegtu atbalstu cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem un nedzirdīgajiem, vadītu ekskursijas muzejā, pavadītu viņus uz peldēšanas nodarbībām un citām aktivitātēm. D. Josta rod idejas un vada sabiedrības integrācijas projektus, kuros cilvēki ar dzirdes traucējumiem un nedzirdīgie var attīstīt dažādas radošas prasmes, iekļaujoties pilsētas kultūras dzīvē un sabiedrībā. Šie projekti veicinājuši izpratni par nedzirdīgo pasauli arī pārējo jūrmalnieku vidū.

Atzinības rakstu „Par ieguldījumu veselības nozares attīstībā” saņēma Jūrmalas slimnīcas neonatoloģe, bērnu ārste Dina Krūze. Viņa Jūrmalas slimnīcā strādā no 2004. gada. Viņa sevi ir pierādījusi kā profesionālu, iejūtīgu un atsaucīgu bērnu ārsti. D. Krūzes profesionālās un cilvēciskās īpašības ir augstu novērtētas ne tikai Jūrmalā, bet arī Latvijā – uz Jūrmalas slimnīcu pie ārstes brauc pacienti arī no citām Latvijas pilsētām.

Nominācijā „Par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanā jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem” pasniegti trīs Atzinības raksti: Litai Fecerei, Ērikai Ligitai Traubergai un Ziedonim Putniņam. Lita Fecere sociālajā nozarē strādā vairāk nekā 20 gadu; aktīvi darbojusies sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sistēmas izveidē un attīstībā Jūrmalas pilsētā; ieguldot lielu darbu jūrmalnieku dzīves kvalitātes uzlabošanā. Viņa meklē un spēj rast labākos risinājumus nestandarta situācijās, rod pieeju klientiem, savā darbā vienmēr balstoties uz sociālā darba vērtībām un profesionālo ētiku. Ērika Ligita Trauberga pašvaldības iestādē "Sprīdītis", kas apvieno bērnunama, jauniešu pārejas mājas un atbalsta centra bērniem funkcijas, strādā kopš 2004. gada, profesionāli risinot iestādes darbības saimnieciskos jautājumus. Kūrorta veselības un sociālās aprūpes jomā  strādā vairāk nekā 20 gadu. Viņa vada arī Ķemeru evaņģēliski luteriskās baznīcas restaurācijas projektus, sekmējot valsts kultūras pieminekļa saglabāšanu un atjaunošanu. Ziedonis Putniņš ir autovadītājs Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrā, kur ik dienas nākas pārvadāt cilvēkus ar ierobežotām kustībām. Viņš ir ļoti precīzs savā darbā, izpalīdzīgs un iejūtīgs, prot atrast kopīgu valodu ar ikvienu sociālo pakalpojumu centra klientu – viņa darbs ir apliecinājums tam, ka, darot vairāk, nekā to prasa amata pienākumi, var ļoti daudz ko paveikt sabiedrības labā.

„Par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu veselības aizsardzības jomā jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem” pasniegti četri Jūrmalas pilsētas Atzinības raksti: Vivinai Kozlovai, Ilzei Spickusei, Brigitai Grīnbergai un Elitai Arājai. Vivina Kozlova strādā Kauguru veselības centrā par internās aprūpes māsu, gadā apkalpojot gandrīz 4 000 pacientu. V. Kozlova savā darbā strādā jau  58 gadus. Ilze Spickuse ir laboratorijas vadītāja Kauguru veselības centrā, kur viņa strādā kopš 1991. gada. Laboratorija ārstes vadībā gadā apkalpo vidēji 24 500 pacientu un veic ap 195 000 izmeklējumu. Ambulatorās aprūpes māsa Brigita Grīnberga strādā Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrā, kur saviem daudzajiem pacientiem ir “sirds māsiņa”. Savu profesionālo pieredzi viņa nodod P. Stradiņa medicīnas koledžas studentiem. Ārste Elita Arāja, strādājot Veselības un sociālās aprūpes centrā “Sloka” un Kauguru veselības centrā, sniedz palīdzību un atbalstu ļoti daudziem jūrmalniekiem un viņu ģimenēm, viņa dara savu darbu profesionāli, ar prieku un lielu atbildības sajūtu. Atsaucīgo un vienmēr korekto ārsti ciena gan pacienti, gan kolēģi.

Sabiedriskā labuma balvas Jūrmalā pasniedz otro gadu; apbalvojumu Jūrmalas pilsētas pašvaldība iedibinājusi 2016. gadā, kad tās tika pasniegtas pirmo reizi.