Projektu prioritātes 2023. gadā:

  • Finansējums teritorijas sakopšanai;
  • Koku un krūmu apstādījumu papildināšanai;
  • Kāpu aizsardzības pasākumu īstenošana;
  • Lielupes peldvietu pludmales vides pieejamības uzlabošana;
  • Invazīvo sugu apkarošana.

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms projektam ir 3500 eiro.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums (2016. gada 25. novembra nolikums Nr. 54)

Veidlapas

Iesniegšanai papīra formātā Iesniegšanai elektroniski parakstītas
Pieteikuma veidlapa
Budžeta izmaksu veidlapa
Budžeta izmaksu un ieņēmumu veidlapa
Dzīves un darba gājums (CV) (paraugs)
Situācijas plāna apraksts
Saskaņojuma lapa
Kopīpašnieku saskaņojuma lapa
Apliecinājums
Starpposma atskaites veidlapa
Starpposma atskaites veidlapa (budžets)
Starpposma atskaites veidlapa (izmaksas, ieņēmumi)
Noslēguma atskaites veidlapa
Noslēguma atskaites veidlapa (budžets)
Noslēguma atskaites veidlapa (izmaksas, ieņēmumi)
Veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta  uzskaitei un piešķiršanai, iesniegt atbilstoši Ministru Kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” noteiktajam.

Pieteikuma veidlapa
Budžeta izmaksu veidlapa
Budžeta izmaksu un ieņēmumu veidlapa
Dzīves un darba gājums (CV) (paraugs)
Situācijas plāna apraksts
Saskaņojuma lapa
Kopīpašnieku saskaņojuma lapa
Apliecinājums
Starpposma atskaites veidlapa
Starpposma atskaites veidlapa (budžets)
Starpposma atskaites veidlapa (izmaksas, ieņēmumi)
Noslēguma atskaites veidlapa
Noslēguma atskaites veidlapa (budžets)
Noslēguma atskaites veidlapa (izmaksas, ieņēmumi)
Veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta  uzskaitei un piešķiršanai, iesniegt atbilstoši Ministru Kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” noteiktajam.